Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Czyszczenie chemiczne korpusów rozbryzgiwaczy ołowiu – 14 szt.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : LABORATORIUM CHEMICZNE ELDROCHEM SP. Z O.O. Z KATOWIC

Przewidywany termin realizacji prac: sierpień 2017r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony przez Koordynatora prac ze strony Zamawiającego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac.
2. Czas realizacji całości prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
5. Oświadczenie, że przedłożona oferta zawiera wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Jakub Hajda tel. (32) 288 84 44 wew. 697, kom. 502 590 953
Pan Wiesław Cichoń tel. (32) 288 84 44 wew. 797, kom. 512 403 392

Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Czyszczenie chemiczne korpusów rozbryzgiwaczy ołowiu” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 24 sierpnia 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
– odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
– zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do wykonania usługi, przed złożeniem przez nas zamówienia.