Przetargi

Ogólne Warunki Zamówienia (Umowy) na prace remontowe i inwestycyjne realizowane na rzecz Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. z siedzibą w Miasteczku Śląskim.

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią tekstu jednolitego Ogólnych Warunków Zamówienia OWZ wraz z następującymi załącznikami:

  • załącznik nr 1 – aneks nr 1 z dnia 28.04.2021 r. do Zarządzenia nr 5 Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego z dnia 14.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcja o systemie przepustkowym”
  • (załącznik nr 1 obowiązujący do dnia 27.04.2021 r.) – Zarządzenie nr 21 Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego z dnia 16.06.2010 r. w sprawie „Instrukcja o systemie przepustkowym” wraz z aneksami
  • załącznik nr 2 – wyciąg z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Zamawiającego wraz z załącznikami
  • załącznik nr 3 – informacja dla firm wykonujących prace na terenie zakładu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
  • załącznik nr 4a – Zarządzenie nr 23 Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego z dnia 22.06.2010 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury zatrudnienia pracowników obcych firm na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna
  • załącznik nr 4b – informacja dla pracodawców zatrudniających pracowników na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy oraz działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu ich wyeliminowania lub ograniczenia (aneks nr 1 z dnia 11.06.2012 r. do Zarządzenia nr 23 Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego z dnia 22.06.2010 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury zatrudnienia pracowników obcych firm na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna)
  • załącznik nr 5 – akty wewnętrzne Zamawiającego dotyczące zasad poruszania się osób i pojazdów. Na datę wprowadzenia OWZ Zarządzenie nr 13 Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego z dnia 08.02.2008 r. w sprawie organizacji ruchu drogowego i transportu wewnątrzzakładowego w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
  • załącznik nr 6 – protokół przekazania urządzenia do remontu (wzór)
  • załącznik nr 7 – dokument akceptacji podwykonawcy (wzór)

 

Jednocześnie informujemy, że do umów zawartych przed dniem 14.01.2021 r. stosuje się dotychczas obowiązujące dla umowy „Ogólne warunki zamówienia (umowy) na prace remontowe i inwestycyjne realizowane na rzecz Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wprowadzone Zarządzeniem nr 7 Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego z dnia 03.08.2015 r. wraz z późniejszymi aneksami, które można pobrać tutaj.