KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA PRACOWNIKA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Miasteczku Śląskim, ul. Hutnicza 17, 42-610 Miasteczko Śląskie.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pisemnie, na adres administratora lub drogą elektroniczną poprzez e-mail: rodo@hcm.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w którym to przetwarzanie jest dokonywane na podstawie udzielonej zgody, w celach:
  – przekazywania informacji w sprawach związanych z zatrudnieniem, do przesyłana w formie elektronicznej informacji jak pasek wynagrodzenia, PIT, informacje dot. kadrowo płacowej działalności oraz inne informacje niemające charakteru reklamowego (marketingowych).
  b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w którym to przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy lub do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, w celu:
  – zawarcia, wykonania i zakończenia umowy o pracę,
  – rozliczenia wynagrodzenia za pracę oraz świadczeń przysługujących pracownikowi w związku z zatrudnieniem,
  – ustalenia lub dochodzenia roszczeń wynikających z zatrudnienia,
  c) art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 9 ust 2 lit. b) RODO w którym to przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze oraz wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w celu:
  – prowadzenie rozliczeń pracowników, naliczanie potrąceń, składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych,
  – zapewnienia bezpieczeństwa pracowników,
  – prowadzenie akt osobowych pracownika oraz innych dokumentów, ewidencji, kartotek, rejestrów gromadzonych przez pracodawcę, w celu realizacji obowiązków pracodawcy, w tym prowadzenia postępowań powypadkowych,
  – przekazania danych identyfikacyjnych pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych,
  d) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w którym przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji przez Administratora prawnego interesu, w celu:
  – organizacji i porządku pracy, ochrony mienia, bezpieczeństwa pracowników jak i warunków przebywania na terenie zakładu w czasie pracy i po jej zakończeniu poprzez zastosowanie systemu przepustkowego (wizerunek pracownika na identyfikatorze),
  – ochrony mienia, kontroli produkcji zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, podmioty wykonujące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie umowy, a także inne podmioty i organy, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić na podstawie przepisów prawa lub w wykonaniu umowy.
 2. Administrator w związku z wdrożeniem systemu informatycznego klasy ERP (IFS) oraz związaną z tym obsługę serwisową, poprzez podmiot przetwarzający może przekazać Pani/Pana dane osobowe do kraju trzeciego – Sri Lanka. Przekazywanie danych osobowych poza terytorium EOG odbywa się na podstawie art. 26 ust. 2 i 4 dyrektywy 95/46/WE w zw. z art. 46 ust. 5 RODO. – podmioty przetwarzające stosują w umowach z dalszymi podmiotami przetwarzającymi standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.
  Odpowiedni poziom ochrony Pani/Pana danych jest gwarantowany poprzez zawarcie przez Administratora z podmiotem obsługującym system informatyczny umowy zawierającej tzw. standardowe klauzule umowne UE.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przez okres przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz okres wskazany inne przepisy szczególne m.in. ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, czy ubezpieczeń społecznych. Dane przekazane w oparciu o zgodę będą przetwarzane przez okres zatrudnienia oraz 18 miesięcy od ustania stosunku pracy.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymywania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  c) usunięcia swoich danych osobowych,
  d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub usunięcia danych osobowych, chyba
  że zachodzi inna podstawa dalszego przechowywania danych,
  e) wniesienia skargi do Prezesa UODO ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ),
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie dokonywane jest na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  g) przenoszenia danych osobowych,
  h) prawo do wycofania zgody.
 1. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest dobrowolne, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości realizacji stosunku pracy. Podanie danych osobowych uzależnionych od zgody pracownika jest dobrowolne, jednakże brak ich podania skutkować będzie niemożliwością  korzystania z rozwiązań wymagających uzyskania przez pracodawcę zgody od pracownika.
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.