KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Miasteczku Śląskim, ul. Hutnicza 17, 42-610 Miasteczko Śląskie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach KRS 0000197025, REGON: 000026927, NIP: 645-000-59-34;
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. We wszystkich kwestiach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Spółki lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rodo@hcm.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w którym to przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy lub do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, w celu:
  1) ogłaszania konkursu ofert,
  2) zbierania ofert i przeprowadzenia postępowania konkursowego,
  3) zawierania, realizacji i rozliczeniu Umowy/Zamówienia,
  4) windykacji ewentualnych należności,
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w którym to przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącym na administratorze, w celu:
  1) wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, w celu:
  1) marketingu produktów własnych,
  2) dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora w przypadku ewentualnych sporów,
  3) nawiązywania i prowadzenia współpracy biznesowej,
  4) bieżącego kontaktu z Kontrahentem lub odpowiednio osobami reprezentującymi.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy, podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, podmioty z grupy kapitałowej, podmioty uczestniczące w realizacji umowy, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, Poczta Polska, Kurierzy itp.
 5. Administrator w związku z wdrożeniem systemu informatycznego klasy ERP oraz związaną z tym obsługę serwisową, poprzez podmiot przetwarzający może przekazać Pani/Pana dane osobowe do kraju trzeciego – Sri Lanka. Przekazywanie danych osobowych poza terytorium EOG odbywa się na podstawie art. 26 ust. 2 i 4 dyrektywy 95/46/WE w zw. z art. 46 ust. 5 RODO – podmiot przetwarzający stosuje w umowach z dalszymi podmiotami przetwarzającymi standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia umowy; dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) usunięcia danych osobowych;
  5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania umowy, bądź podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.