Kodeks Etyki i Polityka Antykorupcyjna

Spółka HCM S.A. opiera swoją działalność na zasadach uczciwości, rzetelności i przejrzystości działań podejmowanych przez jej pracowników. Sumienne wykonywanie zadań, profesjonalizm i kompetencja w każdym działaniu sprzyjają podnoszeniu jakości efektów pracy, a więc także zadowoleniu klientów, akcjonariuszy oraz dostawców.

W celu precyzyjnego skodyfikowania tych zasad, opracowany został Kodeks etyki, którego uzupełnieniem jest Polityka antykorupcyjna i ochrony sygnalistów. Jednocześnie udostępniamy Państwu klauzulę informacyjną dla sygnalisty.

Polityka Łańcucha Dostaw
Supply Chain Policy

Poniżej zamieszczony został formularz umożliwiający przekazywanie informacji o wszelkich propozycjach korupcyjnych, a także o innych nieprawidłowościach i nadużyciach prawa lub naruszeniu wewnętrznych regulacji Spółki. Przyjęty sposób sygnalizowania umożliwia pracownikom, współpracownikom, kontrahentom, partnerom, w tym biznesowym i wszystkim osobom wykonującym jakiekolwiek czynności w imieniu lub na rzecz Spółki przekazywanie ww. informacji w sposób poufny i zapewniający im całkowitą anonimowość.


  Kodeks Etyki

  Kodeks Etyki
  obowiązujący w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
  styczeń 2019 rok

  Wstęp

  Naczelną zasadą obowiązującą w naszej organizacji jest przestrzeganie praw człowieka wynikających z Konstytucji RP oraz ratyfikowanych traktatów międzynarodowych.
  Innymi głównymi zasadami w prowadzeniu działalności przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. są uczciwość, rzetelność i przejrzystość podejmowanych działań. Uznajemy, że te wartości są też najważniejsze dla wszystkich pracowników podczas realizacji ich codziennych obowiązków. Sumienne wykonywanie zadań, profesjonalizm i kompetencja w każdym działaniu sprzyjają podnoszeniu jakości efektów pracy, a więc także zadowoleniu klientów, akcjonariuszy oraz dostawców.

  Ponadto, pracownicy okazują szacunek dla różnorodności innych osób zatrudnionych w Spółce i deklarują stosowanie zasady równego traktowania – bez względu na takie cechy jak wiek, płeć, poglądy polityczne, narodowość czy kolor skóry.

  Dążeniu do przejrzystości podejmowanych działań sprzyjają szczegółowe zasady postępowania, ujęte w niniejszym Kodeksie Etyki.

  1. Cel wprowadzenia Kodeksu Etyki

  Niniejszy Kodeks Etyki to zbiór norm, zasad i wytycznych, które określają etyczne postępowanie w trakcie prowadzenia działalności przez firmę Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. (zwaną dalej również „HCM S.A.”). Zawarte w nim wartości i uregulowania mają zastosowanie do wszystkich pracowników i innych osób pracujących w HCM S.A. lub na jej rzecz. Stałe przestrzeganie zasad i wartości etycznych umożliwia z jednej strony budowę pozytywnego wizerunku HCM S.A. na rynku, a z drugiej – wzmocnienie identyfikacji pracowników z HCM S.A., dzięki czemu wzrasta efektywność wykonywanej przez nich pracy.

  2. Misja i wartości Firmy

  Misja HCM S.A. łączy wieloletnie doświadczenia europejskiego lidera w swojej branży z nowoczesnym podejściem do biznesu. Mając na uwadze dobro wspólne, bezpieczeństwo i ochronę środowiska naturalnego HCM S.A. przetwarza zasoby ziemi oraz surowce wtórne na wysokiej jakości produkty trafiające do odbiorców na całym świecie.
  HCM S.A. działa w trosce o zadowolenie klientów, przy jednoczesnym poszanowaniu pracowników, zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosując się do przepisów dotyczących uczciwej konkurencji.
  W osiągnięciu tego celu HCM S.A. wymaga od swoich pracowników, aby przy wykonywaniu swoich obowiązków przestrzegali najwyższych standardów postępowania, w tym zasad określonych w niniejszym Kodeksie etyki.

  3. Polityka zatrudniania i wynagradzania

  Wszyscy Pracownicy HCM S.A. są traktowani równo w zakresie warunków zatrudnienia oraz mają zapewniony równy dostęp do awansu i szkoleń podnoszących ich kwalifikacje zawodowe – zgodnie z obowiązującymi w HCM S.A. obiektywnymi kryteriami oceny pracowników.
  Kreując politykę zatrudnienia, HCM S.A. przestrzega w szczególności zakazu dyskryminacji, zakazu pracy przymusowej, stosowania kar cielesnych, przymusu psychicznego i fizycznego oraz znieważania.
  W procesie rekrutacji stosuje się wyłącznie kryteria oparte na kwalifikacjach i umiejętnościach kandydatów. Wynagrodzenie za pracę jest uzależnione od wkładu pracownika w działalność HCM S.A.

  4. Zakaz dyskryminacji, molestowania i mobbingu

  HCM S.A. jest zaangażowana w zapewnianie równych szans wszystkim swoim pracownikom, zarówno w odniesieniu do pracy, jak i rozwoju kariery zawodowej.
  Kierownik każdego działu dba o to, by pracownicy na każdym szczeblu, etapie i pod każdym aspektem, począwszy od rekrutacji, szkolenia, wynagrodzenia, promocji, przypisywania stanowisk, odpowiedzialności, przez cele, aż do oceny postępów, okres zatrudnienia byli traktowani zgodnie ze swoimi umiejętnościami, unikając przy tym wszelkich form dyskryminacji, a w szczególności dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wiek, narodowość, wyznawaną religię i osobiste przekonania.

  HCM S.A. wymaga od wszystkich pracowników, w tym w szczególności od osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i zarządzających, przestrzegania przepisów zakazujących jakiejkolwiek dyskryminacji z powodu wieku, rasy, płci, pochodzenia etnicznego, narodowości, religii, zdrowia, niepełnosprawności, stanu cywilnego, preferencji seksualnych, poglądów politycznych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych lub innych cech chronionych przez prawo.
  W HCM S.A. zabronione jest:

  a) stosowanie dyskryminacji w jakiejkolwiek formie,
  b) stosowanie mobbingu w każdej formie, a w szczególności: upokarzanie, obrażanie, ubliżanie i zastraszanie pracowników,
  c) molestowanie seksualne w każdej formie,
  d) wykorzystywanie swojej pozycji zawodowej do osiągania osobistych korzyści lub naruszania dóbr osobistych innych pracowników,
  e) rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych, plotek, pomówień dotyczących innych pracowników.

  W HCM S.A. nie akceptuje się żadnych form nękania, prześladowania i poniżania pracowników, a każdy pracownik jest zobligowany do piętnowania i zgłaszania wszelkich przejawów mobbingu i dyskryminacji w HCM S.A. kierownictwu HCM S.A. Zabronione jest podejmowanie działań odwetowych wobec pracowników dokonujących takiego zgłoszenia w dobrej wierze. Zasady te zostały ujęte w wewnętrznej Polityce Antymobbingowej, do której stosowania zobowiązali się wszyscy pracownicy.

  5. Podstawowe zasady związane z pracą w Firmie

  Pracę w HCM S.A. cechują następujące zasady:

  a) pracownik winien dążyć do ciągłego samodoskonalenia oraz osiągania w pracy jak najlepszych wyników na miarę swojej wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji i zdolności, dzięki czemu przyczynia się do doskonalenia działalności HCM S.A. jako całości,
  b) pracownik powinien dzielić się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi pracownikami,
  c) pracownik powinien dbać o dobrą atmosferę pracy opartą na zasadach etyki i wysoką kulturę osobistą, sprzyjające efektywności działania,
  d) pracownik powinien dbać o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegając ogólnie przyjętych zasad poprawnego zachowania i poszanowania praw człowieka,
  e) pracownik, pracując w zespole, powinien dążyć do zgodnej współpracy i eliminacji sytuacji konfliktowych,
  f) pracownicy nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystywani przez HCM S.A. do działań sprzecznych z zapisami niniejszego Kodeksu,
  g) pracownik powinien wykazywać należyty szacunek względem nazwy i znaku firmowego HCM S.A. oraz utożsamiać się z marką HCM S.A., która stanowi unikatową wartość,
  h) kadra kierownicza zobowiązana jest do kształtowania właściwej atmosfery pracy, wspierającej efektywność pracy, przede wszystkim poprzez reprezentowanie partnerskiego podejścia do pracowników, wspieranie pracy zespołowej i wymianę wiedzy pomiędzy pracownikami.

  6. Środowisko pracy, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

  HCM S.A. respektuje i realizuje przepisy prawa pracy regulujące zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazuje swoim pracownikom niezbędne informacje z zakresu BHP, a także zobowiązuje pracowników do zapoznawania się z tymi informacjami we własnym zakresie.
  Pracownicy winni są dołożyć wszelkich starań, by utrzymać dobre środowisko pracy, w którym godność każdej osoby jest respektowana, w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu niewykonywania pracy pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz niepalenia w miejscu pracy (z wyjątkiem terenów na zewnątrz, gdzie palenie nie jest zabronione) w celu ochrony ich zdrowia i zdrowia innych, z powodu efektu „biernego palenia”.
  Pracownicy zobowiązani są zgłaszać wszelkie formy naruszenia obowiązków z zakresu BHP zarówno przez innych pracowników, jak i przez Pracodawcę, a także informować Pracodawcę o wszelkich zauważonych przez nich wypadkach przy pracy i innych zdarzeniach mogących mieć taki charakter.

  7. Ograniczenie wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne

  Troska o środowisko naturalne i jego ochrona są kwestiami o niezwykle istotnym znaczeniu dla pracowników HCM S.A., którzy podejmują starania dla zapewnienia, aby działalność HCM S.A. była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska i stosują się do wytycznych wydawanych przez HCM S.A. w tym zakresie.
  Od kilkunastu lat HCM S.A. prowadzi intensywne działania mające na celu ograniczenie wpływu działalności operacyjnej na środowisko. Ochrona środowiska naturalnego i minimalizowanie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem zakładu jest priorytetem Firmy.
  HCM S.A. przykłada dużą wagę do recyklingu materiałów cynkonośnych, odzyskując z nich metale i przyczyniając się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Zastąpienie pierwotnych koncentratów siarczkowych materiałami wtórnymi takimi jak tlenki, popioły i pyły stalownicze korzystnie wpływa na środowisko i zapobiega degradacji.
  Stosowany w HCM S.A. System Zarządzania Jakością jest zgodny z międzynarodową normą ISO PN-EN 9001:2015. Stosowana w HCM S.A. nowoczesna technologia produkcji, systemu kontroli i zarządzania zapewniają wysoką jakość produktów, gwarantując tym samym spełnienie wymagań klientów.
  Planowanie i realizowanie działań spółki HCM S.A. na rzecz środowiska naturalnego dotyczą w szczególności stosowania technologii zgodnych z najlepszymi dostępnymi technikami BAT, ograniczenia zużycia surowców, materiałów i energii, zmniejszania emisji zanieczyszczeń do środowiska, minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz właściwego z nimi postępowania, spełnienia wymagań prawnych i innych, które dotyczą aspektów środowiskowych, podnoszenia świadomości pracowników w zakresie wpływu wykonywanej przez nich pracy na środowisko naturalne oraz potencjalnych konsekwencji niestosowania się do obowiązujących zasad postępowania.

  8. Korzystanie z majątku HCM S.A.

  Pracownicy wykorzystują dostępny majątek HCM S.A. (w tym m.in. samochody, telefony, komputery, powierzchnię biurową, oprogramowanie komercyjne, specjalistyczne urządzenia teleinformatyczne i pomiarowe itp., a także towary produkowane przez HCM S.A.) wyłącznie w celu i w zakresie pełnienia swoich obowiązków służbowych – na zasadach obowiązujących w HCM S.A.
  Zabronione jest wykorzystywanie majątku HCM S.A. w sposób nielegalny lub w celu osiągnięcia osobistych korzyści materialnych i niematerialnych.

  9. Zasada nieprowadzenia działalności konkurencyjnej

  W HCM S.A. zabrania się prowadzenia przez Pracowników bez zgody HCM S.A. działalności konkurencyjnej, a w szczególności współpracy z firmami konkurencyjnymi do HCM S.A., tzn. takimi, których interesy kolidują z interesami HCM S.A. (konflikt interesów), w zakresie:

  a) świadczenia im usług doradczych lub konsultacyjnych,
  b) świadczenia pracy lub pełnienia jakichkolwiek funkcji we władzach firmy konkurencyjnej,
  c) posiadania udziałów/akcji firmy konkurencyjnej,
  d) podejmowania decyzji lub wpływania na podjęcie decyzji o nawiązaniu współpracy z kontrahentem, u którego Pracownik posiada udziały (akcje) albo zatrudnionym lub właścicielem jest członek najbliższej rodziny.

  10. Stosunki z klientami

  HCM S.A. traktuje wszystkich swoich klientów uczciwie i bezstronnie, niezależnie od wielkości zawieranych z nimi transakcji.
  Celem HCM S.A. jest dostarczanie klientom produktów i świadczenie usług najwyższej jakości, które zaspokajają ich potrzeby.
  Pracownicy negocjujący warunki umów są zobowiązani do zapewnienia prawdziwości i rzetelności wszystkich informacji, prezentacji i wypowiedzi, które są przekazywane klientom.
  Żaden z pracowników HCM S.A. nie ma prawa składać w imieniu HCM S.A. jakichkolwiek oświadczeń lub przekazywać informacji na temat HCM S.A., jak również na temat jej klientów bez wcześniejszego upoważnienia przez zarządzającego HCM S.A., na podstawie pełnomocnictwa ogólnego lub szczegółowego.
  Pracownicy HCM S.A. nie są upoważnieni do przekazywania komukolwiek poufnych, wrażliwych i prywatnych informacji dotyczących klientów, o ile nie jest to niezbędne lub dozwolone w ramach łączącego Spółkę z klientem kontraktu.

  11. Relacje z lokalną społecznością i polityka realizowana w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu

  Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. to zakład z bogatą tradycją, działający od ponad pięćdziesięciu lat na rynku metali nieżelaznych w Miasteczku Śląskim. Tutaj mieści się siedziba Firmy, tutaj też zlokalizowane są główne wydziały produkcyjne. HCM S.A. na trwale wpisała się w historię i krajobraz swojego regionu. Zarząd Spółki od początku swojej działalności ma świadomość wpływu wywieranego przez jej działalność na najbliższe otoczenie społeczne.
  Obecnie HCM S.A. jest jedną z większych firm działających w powiecie tarnogórskim i dużym pracodawcą, zatrudniającym na koniec 2018 r. 716 pracowników. Dlatego też Zarząd Spółki, mając świadomość ciążącej na nim odpowiedzialności, traktuje kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a przede wszystkim dobre relacje ze społecznością lokalną (obok zwiększania wartości firmy), w sposób priorytetowy, mając świadomość, iż nakłady przeznaczane na wspieranie rozwoju lokalnego to długofalowa inwestycja, na której korzystają obie strony. Satysfakcja klientów, pracowników i szacunek społeczności lokalnej to równorzędne cele, nie mniej ważne, niż wysokie zyski.
  Odpowiedzialny biznes to także strategia zarządzania, która pozwala minimalizować ryzyko i maksymalizować szansę na powodzenie HCM S.A. w dłuższym okresie. To również umiejętność prowadzenia przedsiębiorstwa w taki sposób, aby zwiększyć jego pozytywy wkład w rozwój społeczeństwa i jednocześnie minimalizować negatywne skutki działalności gospodarczej. Odpowiedzialny biznes oznacza także sposób, w jaki nasza HCM S.A. na co dzień traktuje uczestników procesu rynkowego: klientów i partnerów biznesowych, pracowników i całą społeczność lokalną.
  Spółka od wielu lat aktywnie działa w tym obszarze, wspomaga finansowo wiele społecznych inicjatyw i przedsięwzięć, głównie z terenu miasta i gminy Miasteczko Śląskie. HCM S.A. wspomaga pomocą finansową miejscowe szkoły, parafię oraz organizacje działające na terenie Gminy Miasteczko Śląskie. Finansuje także działalność różnego rodzaju fundacji i stowarzyszeń, organizację imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych oraz koncertów charytatywnych.
  Podsumowując należy podkreślić, iż działania HCM S.A.. w obszarze CSR ukierunkowane są na osiągnięcie następujących celów: utrzymanie pozytywnego wizerunku Spółki, uzyskanie społecznej akceptacji i poparcia dla działań podejmowanych przez Spółkę i jej kierownictwo, umocnienie wizerunku Spółki jako znaczącego i solidnego pracodawcy na lokalnym rynku pracy, firmy ważnej dla lokalnych władz, przyjaznej środowisku naturalnemu, spełniającej normy jakości, ochrony środowiska, dbającej o bezpieczeństwo pracowników oraz przestrzegającej zasady ładu korporacyjnego.

  12. Przestrzeganie tajemnicy, poufność, ochrona danych osobowych, ujawnianie informacji

  Dostęp do informacji poufnych i zastrzeżonych dotyczących działalności HCM S.A., w tym informacji o klientach i dostawcach, danych osobowych, mogą mieć tylko pracownicy, których stanowisko i obowiązki wymagają pracy z tymi danymi, wykorzystywania ich i przekazywania.
  Zakres prawa do takiego dostępu jest uzależniony od charakteru stanowiska i zakresu obowiązków. Każdy z pracowników, któremu zostały powierzone informacje poufne lub zastrzeżone, musi zachować takie informacje w tajemnicy i wykorzystywać je tylko w dozwolonych celach.
  Autoryzacja dostępu do informacji poufnych udzielana jest przez władze HCM S.A i podlega okresowej weryfikacji.
  Wszelkie dane osobowe oraz informacje poufne winny być przetrzymywane w odpowiedniej bazie, do której dostęp powinien być ograniczony wyłącznie do osób posiadających autoryzację.
  Informacje poufne stanowią w szczególności:
  * informacje o wynegocjowanych pomiędzy stronami cenach,
  * wyniki finansowe,
  * prognozy i inne dane finansowe,
  * dane kadrowe i osobowe,
  * dane klientów,
  * informacje dotyczące przejęć i zbycia firm,
  * dane dotyczące nowych produktów,
  * dane dotyczące zamówień,
  * strategie działalności,
  * strategie ulepszenia produktów,
  * informacje techniczne,
  * systemy,
  * wynalazki,
  * tajemnice handlowe,
  * know-how opracowane lub nabyte przez Firmę,
  * wszelkie inne informacje niepodane przez Firmę do informacji publicznej.

  Jeżeli pracownik nie jest pewien, czy wolno mu przekazać lub wykorzystać informację będącą w jego posiadaniu, powinien skonsultować się ze swoim przełożonym.
  Zobowiązania pracowników związane z zachowaniem w tajemnicy informacji poufnych pozostają w mocy po rozwiązaniu umowy o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  13. Zakaz przyjmowania i oferowania korzyści materialnych

  Pracowników HCM S.A., w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych, obowiązuje zakaz przyjmowania oraz zabiegania o korzyści materialne pochodzące od innych firm lub osób, w tym klientów i dostawców HCM S.A. Przez korzyści materialne rozumie się w szczególności środki pieniężne, prezenty, nagrody, kredyty, wycieczki, zatrudnienie lub usługę świadczoną przez klientów, kontrahentów, dostawców itp.
  Przyjęcie korzyści materialnej może nastąpić tylko wtedy, gdy jej przedmiot ma charakter reklamowy, promocyjny lub jest przedmiotem o niewielkiej wartości, nieprzekraczającej 100 zł, zwyczajowo wręczanym w czasie uroczystych okazji i nie obliguje do wzajemności.
  Szczegółowe zasady wręczania i przyjmowania upominków opisane zostały w Procedurze antykorupcyjnej i ochrony sygnalistów, stanowiącej uzupełnienie niniejszego Kodeksu Etyki.

  14. Konflikt interesów

  W HCM S.A. istnieje zakaz kopiowania i wykorzystywania materiałów i informacji będących własnością HCM S.A. bez zgody HCM S.A.
  Pracownicy muszą unikać wszelkich sytuacji, które wiążą się lub mogą się wiązać z konfliktem między ich osobistymi interesami (lub interesami członków ich rodzin) a interesami HCM S.A., i nie mogą dopuszczać do zaistnienia sytuacji prowadzącej do powstania konfliktu pomiędzy interesem HCM S.A. a prywatnym interesem pracownika.
  Aby chronić pracowników oraz HCM S.A. przed rzeczywistymi lub pozornymi konfliktami, w HCM S.A. wprowadza się następujące zasady:

  a) pracownicy nie mogą posiadać jakichkolwiek udziałów w przedsiębiorstwach dostawców, klientów, konkurentów, firm doradczych i kontrahentów, jeżeli taka inwestycja mogłaby wywrzeć wpływ na ich decyzje biznesowe podejmowane w imieniu HCM S.A.;
  b) pracownikom zabrania się dokonywania bezpośrednich transakcji z kontrahentem, to jest klientem, dostawcą, pośrednikiem, doradcą lub inną osobą trzecią, jeżeli pracownicy ci lub członkowie ich rodzin mają udziały w przedsiębiorstwach tych osób trzecich; w przypadku wystąpienia takiej sytuacji zainteresowany pracownik musi jednoznacznie zawiadomić dyrektora swojej jednostki i otrzymać pisemną zgodę na takie postępowanie;
  c) pracownicy nie mogą zatrudniać się poza HCM S.A. u dostawców, klientów lub konkurentów Spółki ani wykonywać poza HCM S.A. żadnej pracy, która może w sposób negatywny wpłynąć na wyniki pracownika lub podejmowane w ramach obowiązków służbowych decyzje.

  Jakakolwiek sytuacja, która tworzy lub przyczynia się do potencjalnego zaistnienia konfliktu interesów pomiędzy prywatnym interesem pracownika a interesem HCM S.A., musi być natychmiast zgłoszona bezpośrednio odpowiedzialnej osobie. Każdy pracownik poinformuje, w formie pisemnej, swojego bezpośredniego zwierzchnika o prowadzeniu jakiejkolwiek działalności na rzecz innej firmy lub istnieniu jakichkolwiek relacji natury finansowej, handlowej, zawodowej, rodzinnej lub osobistej, która mogłaby wpłynąć na bezstronność prowadzenia działalności finansowej ze stroną trzecią.
  Informacja, o której mowa powyżej, powinna być przez pracownika przekazana w momencie zapoznania się z niniejszym Kodeksem lub jeśli sytuacja taka zaistnieje w czasie późniejszym, niezwłocznie po jej zaistnieniu.

  15. Nieuczciwa konkurencja, praktyki monopolistyczne

  Firma uczciwie współzawodniczy z konkurentami na rynku i nie podważa ich reputacji, koncentrując swoją uwagę na własnych możliwościach.
  W kontaktach z konkurencją pracownicy HCM S.A. unikają sytuacji umożliwiających przekazywanie poufnych informacji dotyczących HCM S.A.
  HCM S.A. pozyskuje informacje dotyczące konkurencji środkami w pełni legalnymi. Nie stosuje środków nielegalnych takich, jak: szpiegostwo przemysłowe, zatrudnianie pracowników konkurencji, nakłanianie personelu konkurencji do ujawniania posiadanych przez nich informacji.
  HCM S.A. nie stosuje restrykcyjnych praktyk handlowych, niezgodnych z prawem.
  HCM S.A. przyznaje wartość priorytetową konkurencji i jest zobowiązana do przestrzegania wszelkich zasad obowiązującego prawa dotyczącego konkurencji, gdziekolwiek prowadzi swoją działalność.
  HCM S.A. i jej pracownicy winni unikać działań takich, jak ustalanie karteli cenowych, ustanawianie podziału rynku, wprowadzanie ograniczenia produkcji lub sprzedaży, zawieranie umów wiązanych itp., które mogą stanowić naruszenia prawa konkurencji.

  16. Postanowienia końcowe

  Niniejszy Kodeks Etyki jest potwierdzeniem najwyższych standardów uczciwości i rzetelności w naszych wzajemnych relacjach.
  Kodeks ten został udostępniony w taki sposób, aby każdy pracownik mógł zapoznać się z jego treścią.
  Każdy pracownik jest odpowiedzialny za całkowitą zgodność swojego postępowania oraz postępowania pracownika bezpośrednio mu podległego z Kodeksem Etyki.
  HCM S.A. oczekuje od swoich pracowników przestrzegania przepisów zawartych w niniejszym Kodeksie.
  W celu należytego przestrzegania postanowień Kodeksu każdy pracownik Firmy powinien:

  a) w pełni zapoznać się ze szczegółami przepisów i polityki zawartej w Kodeksie dotyczącymi odpowiedzialności spoczywającej na nim, jak również uczestniczyć w odpowiednich szkoleniach,
  b) postępować i zachowywać się zgodnie z Kodeksem i powstrzymywać się od działania, które może przynieść szkodę HCM S.A. lub narażać na szwank jej uczciwość, bezstronność bądź reputację,
  c) konsultować się z Zespołem Radców Prawnych Spółki celem uzyskania informacji dotyczących interpretacji Kodeksu.
  d) bezzwłocznie zgłaszać jakiekolwiek przypadki naruszenia Kodeksu Kierownikowi Działu Audytu Wewnętrznego, który następnie przekazuje je Prezesowi Zarządu. W razie wpłynięcia takiego zgłoszenia, Prezes Zarządu zwraca się do Kierownika Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Zespołu Radców Prawnych w celu wyjaśnienia okoliczności faktycznych związanych z podejrzeniem naruszeniem Kodeksu i opracowania pisemnego stanowiska w tej sprawie. Na podstawie uzyskanych informacji Prezes Zarządu podejmuje decyzję, ewentualnie (w sytuacjach spornych, wymagających dodatkowego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia) na podstawie polecenia powołuje Komisję ds. etyki określając jej skład i zasady procedowania. W każdej z tych sytuacji pracownik (osoba dokonująca zgłoszenia) jest powiadamiana o toczącym się postępowaniu i podjętych przez Prezesa Zarządu decyzjach.
  Naruszenie niektórych zasad może silnie negatywnie wpłynąć na wizerunek, kontakty handlowe oraz sytuację finansową HCM S.A. Dlatego też w przypadku czynów nieetycznych związanych z dużą ich szkodliwością dla interesów i reputacji HCM S.A., możliwe jest zastosowanie sankcji wynikających z przepisów kodeksu pracy, włącznie z rozwiązaniem umowy o pracę.
  Ponadto, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami, HCM S.A. może podjąć względem pracownika przewidziane prawem działania, w tym w szczególności przewidziane przepisami prawa pracy.

  Polityka antykorupcyjna i ochrony sygnalistów

  Polityka antykorupcyjna i ochrony sygnalistów
  obowiązująca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
  styczeń 2019 rok

  Wstęp

  Celem wprowadzenia niniejszej Polityki antykorupcyjnej i ochrony sygnalistów jest zachowanie zgodności funkcjonowania firmy Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. jako spółki zależnej spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław’ S.A., która z kolei jest spółką zależną spółki publicznej Stalprodukt S.A., która to spółka notowana jest na rynku organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z przepisami antykorupcyjnymi oraz spełnienie najwyższych standardów transparentności i jawności gospodarczej. Zasady ujęte w niniejszej Polityce są zgodne ze standardami (wytycznymi) opracowanymi przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z inicjatywy Komitetu ds. Compliance.
  Ponadto Polityka antykorupcyjna stanowi uzupełnienie Kodeksu Etyki wprowadzonego do stosowania w HCM S.A.

  I. Ogólne założenia Polityki antykorupcyjnej i ochrony sygnalistów

  1. Niniejsza Polityka przyjmuje jako naczelne zasady – zarówno w relacjach międzypracowniczych, jak i z przełożonymi, a także w odniesieniu do partnerów i kontrahentów handlowych: propagowanie działalności etycznej, odrzucenie wszelkich działań o charakterze korupcyjnych oraz szerzenie i promowanie szeroko pojętej zgodności działalności Spółki z przepisami i regulacjami. Ponadto pracownikom Spółki przyświecają takie wartości jak: sumienne wykonywanie zadań, profesjonalizm i kompetencja w każdym działaniu, które sprzyjają jednocześnie podnoszeniu jakości efektów pracy, a więc także zadowoleniu klientów, akcjonariuszy oraz dostawców.
  2. Wszyscy pracownicy Spółki zostają zaznajomieni z treścią niniejszej Polityki i wartościami w niej wyrażonymi i poprzez złożenie stosownych oświadczeń zobowiązują się do jej bezwzględnego stosowania. Dodatkowo, Spółka zapoznaje z zasadami ujętymi w niniejszej Polityce jej współpracowników, kontrahentów, partnerów biznesowych, osoby współpracujące na podstawie umów cywilno-prawnych oraz wykonujące jakiekolwiek czynności w imieniu lub na rzecz Spółki.
  3. Spółka wprowadzi klauzule dotyczące akceptacji zasad antykorupcyjnych objętych niniejszą Polityką w umowach z kluczowymi kontrahentami (klientami, dostawcami) Spółki, które uzna za istotne. Dotyczy to także umów zawieranych przez Spółkę w obszarze doradztwa i pośrednictwa.

  II. Odpowiedzialność za zarządzanie zgodnością w Spółce

  1. Realizacja działań z zakresu przeciwdziałania korupcji w Spółce jest nadzorowana przez Kierownika Działu Audytu Wewnętrznego, który jest odpowiedzialny za opracowanie systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności i ryzykiem korupcji. W szczególności, system zarządzania zgodnością w Spółce ma na celu identyfikację oraz zarządzanie ryzykiem niezgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi Spółki oraz powszechnie obowiązującymi zwyczajami i regułami etycznymi. Analiza tego ryzyka prowadzona jest na bieżąco.
  2. Kierownik Działu Audytu Wewnętrznego, który podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu, przedstawia raz do roku raporty z prowadzonych działań Zarządowi Spółki. W przypadku otrzymania zgłoszenia o nieprawidłowościach, niezwłocznie informuje o tym fakcie Prezesa Zarządu.

  III. Zakaz tworzenia mechanizmów służących finansowaniu korzyści majątkowych i osobistych, w tym z wykorzystaniem majątku przedsiębiorstwa

  1. Spółka przywiązuje szczególną uwagę do przejrzystych procedur weryfikacji i akceptacji kosztów i wydatków oraz współpracy z podmiotami trzecimi (w tym z pośrednikami, agentami, dystrybutorami, podwykonawcami, konsorcjantami i dostawcami), w celu wyłączenia możliwości powstawania mechanizmów udzielania korzyści majątkowych z wykorzystaniem majątku Spółki.
  2. Niedopuszczalne jest tworzenie przez Spółkę w jej strukturach tzw. „funduszy korupcyjnych”, z których finansowane byłyby korzyści majątkowe lub osobiste.
  3. Spółka co najmniej raz w roku przeprowadza wewnętrzne audyty finansowe lub inne kontrole tego typu w celu weryfikacji, czy w jej strukturach nie funkcjonują fundusze korupcyjne. Do przeprowadzenia takich audytów delegowane są osoby wskazane przez Prezesa Zarządu i posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

  IV. Szkolenia z zakresu zgodności

  1. Spółka zaznajamia swoich pracowników z zasadami odpowiedzialności karnej za przestępstwa o charakterze korupcyjnym, organizując regularne szkolenia, które są ujmowane corocznie w planie szkoleń.
  2. Szkolenia takie skupiają się w szczególności na zasadach etycznych obowiązujących w Spółce, zasadach przeciwdziałania i zapobiegania korupcji czy konfliktowi interesów, zasadach przeciwdziałania powstaniu tzw. „funduszy korupcyjnych”, a także na odpowiedzialności karnej wynikającej z nieprzestrzegania obowiązujących w Spółce zasad i przepisów prawa. Program szkoleń pracowników w tym zakresie powinien uwzględniać charakter wykonywanej przez nich pracy z uwzględnieniem typowych dla niej ryzyk korupcyjnych.
  3. Szkolenia powinny obejmować również zagadnienia związane z zasadami postępowania pracowników Spółki na wypadek kontroli organów ścigania w kontekście praw przeszukiwanego, przesłuchiwanego, prawa do powołania się na tajemnicę służbową, konieczności ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
  4. Każde szkolenie podlega ewaluacji (ocenie) zgodnie z obowiązującą w Spółce procedurą wewnętrzną.

  V. Klauzule stosowane w umowach

  1. Spółka podejmuje działania na rzecz zastosowania odpowiednich klauzul antykorupcyjnych we wszystkich umowach z kontrahentami, partnerami, w tym również biznesowymi i wszystkimi współpracującymi na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz wszystkimi osobami wykonującymi jakiekolwiek czynności w imieniu lub na rzecz Spółki.
  2. Zespół Radców Prawnych Spółki opracuje treść klauzul antykorupcyjnych do stosowania w umowach z podziałem na kategorie umów. W szczególności, klauzule te mają zapewnić, iż żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy nie będzie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania korzyści majątkowych lub/i osobistych przez żadną ze stron. Mogą one także zawierać postanowienia dotyczące prawa przeprowadzenia audytu, jakie na mocy umowy zostaje przyznane Spółce, zapewniające możliwość sprawdzenia przestrzegania przez stronę umowy postanowień antykorupcyjnych (w szczególności wynikających z treści klauzuli antykorupcyjnej).
  3. Dopuszczalne jest powoływanie się przez drugą stronę umowy na jej własne Polityki etyczne, po dokonaniu oceny przez Zespół Radców Prawnych Spółki.
  4. W uzasadnionych przypadkach, Spółka dokonuje przeglądu lub audytu dotychczas obowiązujących umów, pod kątem analizy ryzyka korupcyjnego i uzupełnia je o klauzule antykorupcyjne w formie aneksów.

  VI. Wręczanie i przyjmowanie upominków

  1. Pracowników HCM S.A, w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych, obowiązuje zakaz przyjmowania oraz zabiegania o korzyści materialne pochodzące od innych firm lub osób, w tym klientów i dostawców HCM S.A. Przez korzyści materialne rozumie się w szczególności środki pieniężne, prezenty, nagrody, kredyty, wycieczki, zatrudnienie lub usługę świadczoną przez klientów, kontrahentów, dostawców itp. Przyjęcie korzyści materialnej może nastąpić tylko wtedy, gdy jej przedmiot ma charakter reklamowy, promocyjny lub jest przedmiotem o niewielkiej wartości, nieprzekraczającej 100 zł, zwyczajowo wręczanym w czasie uroczystych okazji i nie obliguje do wzajemności. Gdy przedmiot posiada wyższą wartość niż 100 zł lub trudno ją określić, fakt otrzymania przedmiotu pracownik winien niezwłocznie zgłosić Kierownikowi Działu Audytu Wewnętrznego.
  2. Osoby odpowiedzialne za wybór dostawców, w szczególności działy zakupów, zamówień publicznych itp., nie powinny być upoważnione do otrzymywania upominków lub innych gratyfikacji osobistych od podmiotów składających Spółce swoje oferty współpracy.
  3. Pracownicy HCM S.A. zobowiązani są do nieprzyjmowania od kontrahentów lub partnerów biznesowych zaproszeń uważanych za korzyść materialną (kolacje, bankiety, wycieczki), jeśli miałyby one niekorzystny dla HCM S.A. wpływ na relacje i zawierane transakcje.
  4. Żaden z pracowników HCM S.A. nie może ani dobrowolnie, ani pod wpływem nacisku, obiecywać czy przekazywać funkcjonariuszom państwowym jakichkolwiek walorów pieniężnych lub dóbr w naturze, bez względu na ich ilość czy wartość, w zamian za załatwienie spraw lub sprzyjanie interesom firmy. Wyjątek stanowią drobne upominki lub uprzejmości świadczone okazjonalnie w czasie organizowanych przez HCM S.A. prezentacji, imprez i innych spotkań.
  5. W żadnej sytuacji nie powinno dochodzić do przekazywania ani przyjmowania pieniędzy (gotówki bądź ekwiwalentu gotówki), a także zaproszeń o charakterze luksusowym.
  6. Kierownik Działu Audytu Wewnętrznego odnotowuje w rejestrze zgłoszone próby i przypadki naruszenia zasad wręczania i przyjmowania upominków oraz wyjaśnia ich okoliczności.
  7. Spółka stale podejmuje działania weryfikujące zakres aktywności marketingowych prowadzonych wobec osób i podmiotów, z którymi relacje charakteryzują się wysokim stopniem zagrożenia korupcyjnego (zgodnie z wynikami oceny ryzyka) przy udziale Kierownika Działu Audytu Wewnętrznego.

  VII. Sponsoring i darowizny

  1. Ogólny charakter realizowanych przez Spółkę działań sponsoringowych opisany jest w Kodeksie Etyki HCM S.A. (Punkt 11. Relacje z lokalną społecznością i polityka realizowana w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu). Natomiast należy podkreślić, iż Spółka wyklucza sponsorowanie bezpośrednio lub pośrednio organizacji politycznych. Sponsoring nie obejmuje także bezpośrednio lub pośrednio funkcjonariuszy publicznych ani osób pełniących funkcje publiczne, o ile odrębne przepisy wprost nie dopuszczają takiego działania.
  2. Spółka prowadzi na bieżąco wewnętrzny rejestr podmiotów sponsorowanych, w którym ujawnia kwoty wydatkowane na poszczególne cele.
  3. Zawierane umowy sponsoringowe powinny zawierać klauzule umożliwiające Spółce monitorowanie wydatków podmiotu sponsorowanego, w tym prawo wglądu do dokumentacji związanej z realizacją danej umowy (prawo do audytu). Klauzule w umowach sponsoringowych powinny dopuszczać także możliwość natychmiastowego zaprzestania finansowania działań sponsorowanego w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa w zakresie objętym umową, zaistnienia konfliktu interesów lub wystąpienia korupcji. W takim przypadku, umowa winna gwarantować prawo żądania zwrotu wszelkich płatności związanych z jej realizacją.
  4. Działalność sponsoringowa nie powinna być związana z żadną inną relacją biznesową pomiędzy Spółką a podmiotem sponsorowanym, tj. zawarciem innej transakcji handlowej, na przykład umowy sprzedaży dóbr i/lub usług pomiędzy sponsorowanym a Spółką.
  5. Spółka opracuje wewnętrzne zasady w zakresie darowizn, które określać będą warunki ich dokonywania. W przypadku darowizn pieniężnych przyjmuje się zasadę, iż mogą być one przekazywane wyłącznie w formie bezgotówkowej za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy należący do obdarowanego. W przypadku podejrzenia, iż przekazana darowizna nie została wykorzystana zgodnie z deklarowanym celem, prowadzi do powstania konfliktu interesów lub wystąpienia przypadku korupcji – Spółka ma prawo żądania zwrotu wszelkich płatności związanych z taką darowizną.

  VIII. Sygnaliści Korporacyjni – zgłaszanie informacji o nieprawidłowościach, zapewnienie ochrony osób zgłaszających.

  1. Zarząd Spółki deklaruje pełne wsparcie dla sygnalizowania przez pracowników zauważonych przypadków wystąpienia nieprawidłowości. W tym celu opracowany zostanie szczegółowy system zgłaszania nieprawidłowości i zapewnienia ochrony dla osób chcących zgłosić nieprawidłowość wewnętrznie (dalej ,,Sygnaliści Korporacyjni”).
  2. W szczególności ww. Polityka obejmie zasady zgłaszania odpowiednim osobom/organom Spółki informacji o wszelkich propozycjach korupcyjnych, ale także innych nieprawidłowościach i nadużyciach prawa lub naruszeniu wewnętrznych regulacji Spółki. System sygnalizowania winien umożliwić pracownikom, współpracownikom, kontrahentom, partnerom, w tym biznesowym i wszystkim osobom wykonującym jakiekolwiek czynności w imieniu lub na rzecz Spółki przekazywanie ww. informacji w sposób poufny i zapewniający całkowitą anonimowość w celu ochrony tożsamości Sygnalisty Korporacyjnego. Polityka ta określi m.in. zasady postępowania ze zgłoszeniami, weryfikacji zgłoszeń, prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających oraz działań po ich zakończeniu.
   W przypadku dokonania przez Sygnalistę zgłoszenia i niepodjęcia odpowiednich działań przez Spółkę, Sygnaliście przysługuje prawo zgłoszenia takiego przypadku organom państwowym. Obowiązek informowania organów państwowych ciąży również na Spółce, jeżeli okoliczności wskazują na podejrzenie popełnienia przestępstwa.
  3. Informacja o możliwości dokonywania takich zgłoszeń oraz o dostępnych kanałach informacyjnych (np. skrzynka mailowa umożliwiająca zgłaszanie nieprawidłowości, hotline, itp.) zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki i będzie dostępna bez ograniczeń.
  4. Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia Sygnalisty Korporacyjnego przez Kierownika Działu Audytu Wewnętrznego (zgodnie z opracowaną procedurą postępowania ze zgłoszeniami), Spółka nada osobie zgłaszającej nieprawidłowości status Sygnalisty Korporacyjnego (nadawany jest on osobom, które w dobrej wierze udzielą wiarygodnych informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa bądź ujawnią nieprawidłowości w Spółce). W konsekwencji, osoba taka zostaje objęta szczególnym reżimem ochronnym, polegającym m.in. na ochronie tożsamości Sygnalisty, ochronie przed represjami ze strony otoczenia, dyskryminacją lub innym niesprawiedliwym traktowaniem. W przypadku gdy dotyczy to pracownika, ochrona ta w szczególności obejmuje zakaz rozwiązania z nim umowy lub zmiany warunków tej umowy na mniej korzystne – przez okres 2 lat od przyznania tej osobie statusu sygnalisty. Powyższy zapis nie ma zastosowania, jeżeli rozwiązanie umowy o pracę następuje z winy takiego pracownika i wynika z ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych (art. 52 Kodeksu pracy).
  5. Spółka systematycznie prowadzi rejestr wszystkich zgłoszeń o sytuacjach mogących mieć podłoże korupcyjne. Rejestr uzupełniany będzie o informacje z zakresu postępowania ustalającego okoliczności zgłaszanego zdarzenia, jak również o informację potwierdzającą autentyczność zgłaszanej sytuacji.

  IX. Odpowiedzialność

  Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za całkowitą zgodność swojego postępowania z zasadami ujętymi w niniejszej Polityce antykorupcyjnej i ochrony sygnalistów.
  W celu należytego przestrzegania postanowień Polityki antykorupcyjnej, każdy pracownik Spółki powinien:

  1. w pełni zapoznać się ze szczegółowymi zasadami zawartymi w Polityce dotyczącymi odpowiedzialności spoczywającej na nim, jak również uczestniczyć w odpowiednich szkoleniach,
  2. postępować i zachowywać się zgodnie z Polityką i powstrzymywać się od działania, które może przynieść szkodę Spółce lub narażać na szwank jej uczciwość, bezstronność bądź reputację,
  3. konsultować się z Zespołem Radców Prawnych Spółki celem uzyskania informacji dotyczących interpretacji niniejszej Polityki.
  4. bezzwłocznie zgłaszać jakiekolwiek nieprawidłowości Kierownikowi Działu Audytu Wewnętrznego.

  W przypadku czynów nieetycznych, związanych z naruszeniem zapisów niniejszej Polityki, możliwe jest zastosowanie sankcji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, włącznie z rozwiązaniem umowy o pracę.