KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA STOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE HCM S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Miasteczku Śląskim, ul. Hutnicza 17, 42-610 Miasteczko Śląskie.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pisemnie, na adres administratora lub drogą elektroniczną poprzez e-mail: rodo@hcm.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  a) art. 6 ust 1 lit. c) RODO dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów:
  • 222§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
  • 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach celem realizacji obowiązku identyfikacji osób przebywających w miejscu gromadzenia odpadów,
   b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla realizacji uzasadnionego interesu Administratora tj.:
   – w celu zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia, obiektów i urządzeń, weryfikacji osób trzecich przebywających na terenie HCM S.A., ewentualnego ustalenia i dochodzenia potencjalnych roszczeń lub obrony przed nimi.
 1. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz bez dźwięku, rejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego dane są zapisywane i dostępne przez okres:
  1. do 3 miesięcy w przypadku monitoringu wizyjnego- zastrzeżeniem pkt 5,
  2. przez okres 1 miesiąca w przypadku monitoringu składowiska odpadów.
 2. Czas przechowywania uzależniony jest od liczby zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. W przypadku zapisania całego dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym przez organy publiczne lub gdy administrator powziął informację, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin wskazany w pkt 4 lit. a) ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymywania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  c) usunięcia swoich danych osobowych,
  d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub usunięcia danych osobowych chyba, że zachodzi inna podstawa dalszego przechowywania danych,
  e) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa),
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie dokonywane jest na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  g) przenoszenia danych osobowych.

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, podmioty wykonujące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie umowy, a także inne podmioty i organy, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić na podstawie przepisów prawa.
 2. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do kraju trzeciego.
 3. Podanie danych osobowych (wizerunek przetwarzany z użyciem monitoringu wizyjnego):
  1. przez pracowników jest obowiązkiem wynikającym z przyjętego przez administratora porządku pracy, na podstawie przepisów ustawy kodeks pracy i ustawy o odpadach w zakresie monitoringu, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację zatrudnienia,
  2. przez osoby trzecie:
 • jest dobrowolne w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • jest obowiązkowe w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy o odpadach,

brak podania ww. danych uniemożliwi wstęp na teren zakładu pracy.

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.