KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA STOSOWANIA SYSTEMU PRZEPUSTKOWEGO

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Miasteczku Śląskim, ul. Hutnicza 17, 42-610 Miasteczko Śląskie.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pisemnie, na adres administratora lub drogą elektroniczną poprzez e-mail: rodo@hcm.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla realizacji uzasadnionego interesu Administratora tj. w celu prowadzenia ewidencji wydawanych przepustek dla osób wchodzących oraz wjeżdżających na teren Spółki, ewidencji wjeżdżających pojazdów, zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Spółki oraz obrony przed roszczeniami.
 4. Odbiorcami Pana/Pani mogą być podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej oraz podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie umowy.
 5. Administrator w związku z wdrożeniem systemu informatycznego klasy ERP oraz związaną z tym obsługę serwisową, poprzez podmiot przetwarzający może przekazać Pani/Pana dane osobowe do kraju trzeciego – Sri Lanka. Przekazywanie danych osobowych poza terytorium EOG odbywa się na podstawie art. 26 ust. 2 i 4 dyrektywy 95/46/WE w zw. z art. 46 ust. 5 RODO. – podmiot przetwarzający stosuje w umowach z dalszymi podmiotami przetwarzającymi standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.
  Odpowiedni poziom ochrony Pani/Pana danych jest gwarantowany poprzez zawarcie przez Administratora z podmiotem obsługującym system informatyczny umowy zawierającej tzw. standardowe klauzule umowne UE.
 6. Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane w systemie przepustkowym będą przechowywane przez okres 5 lat. Po upływie ww. okresu dokumentacja zawierająca Pani/Pana dane osobowe będzie podlegała brakowaniu zgodnie z przyjętymi procedurami.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymywania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub usunięcia danych osobowych chyba że zachodzi inna podstawa dalszego przechowywania danych,
  5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  7. przenoszenia danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia wstępu na teren HCM S.A.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.