Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych do kontaktu

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Miasteczku Śląskim, ul. Hutnicza 17, 42-610 Miasteczko Śląskie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach KRS 0000197025   REGON: 000026927, NIP: 645-000-59-34; BDO 000013911.
 1. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pisemnie, na adres administratora lub drogą elektroniczną poprzez e-mail: rodo@hcm.com.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zobowiązania umownego zgodnie z przepisami prawa w tym Kodeksem cywilnym i treścią zobowiązania (prawidłowe wykonanie umowy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Pani/Pana odnośne kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane to:
 • dane kontaktowe
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w grupie kapitałowej Administratora, a także do kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi IT, doradcze, konsultingowe, prawne, finansowe, księgowe, audytowe, kontrolne, szkoleniowe, doręczeniowe, itp. Ponadto dane mogą być udostępniane organom administracji i organom ścigania w związku z realizowanymi przez nie zadaniami zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator w związku z wdrożeniem systemu informatycznego klasy ERP oraz związaną z tym obsługę serwisową, poprzez podmiot przetwarzający może przekazać Pani/Pana dane osobowe do kraju trzeciego – Sri Lanka. Przekazywanie danych osobowych poza terytorium EOG odbywa się na podstawie art. 26 ust. 2 i 4 dyrektywy 95/46/WE w zw. z art. 46 ust. 5 RODO – podmiot przetwarzający stosuje w umowach z dalszymi podmiotami przetwarzającymi standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, których treść można uzyskać na wniosek złożony zgodnie z pkt 2.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie przez wskazane w odpowiednich przepisach okresy przechowywania dokumentacji, okresy przedawnienia roszczeń wynikających z umowy i przedawnienia należności publicznoprawnych jeżeli z umową mogą wiązać się obowiązki dotyczące tego rodzaju należności.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymywania ich kopii,
 • sprostowania ( poprawiania ) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych, chyba że zachodzi inna podstawa dalszego przechowywania danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, chyba że zachodzi inna podstawa dalszego przechowywania danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 2. Źródłem danych osobowych jest druga strona umowy, która wskazała Panią/Pana jako osobę wyznaczoną do kontaktu.