Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy, pełnomocników, zastawników oraz użytkowników akcji

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Miasteczku Śląskim, ul. Hutnicza 17, 42-610 Miasteczko Śląskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000197025, REGON: 000026927, NIP: 645-000-59-34;
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. We wszystkich kwestiach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Spółki lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rodo@hcm.com.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  a) 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody w celu udzielenia informacji oraz kontaktu z akcjonariuszami,
  b) 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w postaci organizacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, umożliwienia uczestnictwa w nim oraz wykonywania prawa głosu oraz realizacji prawa do udziału w zysku przez osoby uprawnione zgodnie z wymogami prawa, wydawania zgód na rozporządzenie akcjami oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, w tym odnośnych przepisów Kodeksu spółek handlowych,
  c) 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być wchodzące w skład grupy kapitałowej, podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie stosownej umowy, a także inne podmioty, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić na podstawie przepisów prawa jak np. inni akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, w związku z wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy.
 5. Administrator w związku z wdrożeniem systemu informatycznego klasy ERP oraz związaną z tym obsługę serwisową, poprzez podmiot przetwarzający może przekazać Państwa dane osobowe do kraju trzeciego – Sri Lanka. Przekazywanie danych osobowych poza terytorium EOG odbywa się na podstawie art. 26 ust. 2 i 4 dyrektywy 95/46/WE w zw. z art. 46 ust. 5 RODO. – podmiot przetwarzający stosuje w umowach z dalszymi podmiotami przetwarzającymi standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

Odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych jest gwarantowany poprzez zawarcie przez Administratora z podmiotem obsługującym system informatyczny umowy zawierającej tzw. standardowe klauzule umowne UE.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym uprawnienia z akcji będą wykonywane, a także później do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z akcji oraz przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania przewidzianego właściwymi przepisami prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c) prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  d) przenoszenia danych osobowych;
  e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  f) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 3. Państwa dane osobowe mogą pochodzić z Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, bezpośrednio od Państwa lub mocodawcy udzielającego pełnomocnictwa jak również od podmiotów występujących do Spółki o wyrażenie zgody na zbycie akcji.
 4. W przypadku danych pozyskanych przez Administratora nie od osoby, której dane dotyczą, Administrator może przetwarzać następujące kategorie odnośnych danych osobowych: imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, dane kontaktowe.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zaś brak ich podania skutkować będzie niemożliwością wykonywania uprawnień przysługujących akcjonariuszom oraz brakiem możliwości uczestnictwa i realizacji prawa głosu na walnym zgromadzeniu Administratora. W przypadku adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Administratorem a akcjonariuszem, ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą.

11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.