Projekty dofinansowane z NFOŚiGW

Audyt Energetyczny w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna – dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt został zrealizowany w 2012 roku. Całkowity koszt projektu: 700 000 zł., wartość dotacji z NFOŚiGW: 490 000 zł.

Dofinansowanie realizacji projektu zgodnie z Umową NR 113/2012/Wn-12/OA-AU-KU/D zawartą w dniu 7 lutego 2012r. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Programu Priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii”.

Rozbudowa instalacji odzysku odpadów cynkowych w Hucie Cynku ”Miasteczko Śląskie” S.A. o dodatkowe trzy kolumny redestylacyjne – dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt został zrealizowany w latach 2014-2015. Całkowity koszt projektu: 53 559 691 zł, wartość pożyczki preferencyjnej z NFOŚiGW: 36 956 250 zł.

Dofinansowanie realizacji projektu odbywa się zgodnie z Umową nr 818/2013/Wn-12/OZ-UI-go/P zawartą w dniu 11 grudnia 2013 r. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Programu Priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”.