Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remontu dachów na Wydziale PSK.
Zakres prac przedstawiają Załączniki nr 1,2,3.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

  1. „WYMIANA BLACH NA DACHU HALI SPIEKALNI STRONA WSCHODNIO-POŁUDNIOWA” WYBRANO FIRMĘ ZAKŁAD USŁUGOWY „CACUMEN” SP. Z O.O. Z MSTOWA.
  2. „”WYMIANA BLACH NA DACHU NOŚNICY POMIĘDZY HALĄ SPIEKALNI A WIEŻĄ PRZESYPOWĄ” WYBRANO FIRMĘ ZAKŁAD USŁUGOWY „CACUMEN” SP. Z O.O. Z MSTOWA.
  3. „WYMIANA BLACH NA DASZKACH KOMÓR ELEKTROFILTRA SUCHEGO” WYBRANO FIRMĘ WOD-PRZEM SP. Z O.O. SP.K. Z TORUNIA.

UWAGA : PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 31.08.2017R. GODZ. 12.00.
Termin realizacji prac : miesiące wrzesień-październik.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji praz zabezpieczy Wykonawca.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i zakresem prac.
Wizję lokalną można przeprowadzić w dniach 17.08.2017r. – 23.08.2017r. o godz. 9.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac oraz poszczególnych zadań.
2. Kosztorys ofertowy zawierający koszt wykonania poszczególnych pozycji w tym wartość jednostki obmiarowej.
3. Czas realizacji prac.
4. Warunki i forma płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
8. Referencje – dotyczące malowania polimocznikiem.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Marcin KACZMARCZYK tel. (32) 288 84 44 wew. 530, kom. 512 402 431.
Pan Dominik HELISZ tel. (32) 288 84 44 wew. 530, kom. 510 105 415.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remonty dachów na wydziale PSK” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 29.08.2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: