Regulamin Konkursu z okazji Dnia Hutnika

Regulamin Konkursu z okazji Dnia Hutnika

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu z okazji Dnia Hutnika (zwanym dalej „Konkursem”), jest Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. z siedzibą przy ul. Hutniczej 17 w Miasteczku Śląskim (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu serwisu Facebook.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie: https://www.facebook.com/hutamiasteczko/ (zwanej dalej „Fanpage”).

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci pracowników Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. oraz dzieci mieszkańców Miasteczka Śląskiego w dwóch kategoriach wiekowych tj. wieku przedszkolnym i klas 1-3.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
  a) przygotowanie pracy plastycznej, przedstawiającej postać hutnika. Technika wykonania pracy jest dowolna. Następnie należy przesłać zdjęcie wykonanej pracy za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Fanpage Organizatora (https://www.facebook.com/hutamiasteczko/). Do zdjęcia pracy powinna zostać dołączona informacja o tym, do jakiej kategorii wiekowej należy je zaliczać (przedszkole lub klasy 1-3),
  b) podanie przez Uczestnika imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz wieku, a w przypadku uczestnika będącego pracownikiem Organizatora dodatkowo numer karty pracowniczej rodzica,
  c) wyrażenie pisemnej zgody opiekunów prawnych małoletniego uczestnika na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych. Formularz zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu,
 3. Konkurs trwa od dnia 26 kwietnia 2021 r. godz. 12:00 do 10 maja 2021 r. godz. 23:59.

III. NAGRODY

 1. Nagrody w Konkursie zostaną przygotowane przez Organizatora dla trzech Laureatów w kategoriach wiekowych:
  a) przedszkolnej,
  b) klas 1-3.

Dodatkowo przyznane zostaną pod dwa wyróżnienia w każdej kategorii.

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  a) dla miejsc 1-3: zestaw kreatywny Ravensburger Gravitax o wartości 160 zł każdy,
  b) dla wyróżnień: zestaw rodzinny rakiet do badmintona o wartości 100 zł każdy,
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 4. Laureatom nagród służy zwolnienie z obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową.
 2. Laureaci Konkursu, w tym zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieniu o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem serwisu Facebook w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia.
 4. Nagrody zostaną wydane Laureatom bezpośrednio przez Organizatora.
 5. Organizator ma prawo podać dane Laureatów na Fanpage firmy prowadzonym w serwisie Facebook oraz opublikować przesłane przez nich prace.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

V. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z okazji Dnia Hutnika”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową pisemnie w terminie 30 dni.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage firmy.
 5. Poniższe załączniki stanowią integralną część Regulaminu:
  a) Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna RODO.
  b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych.

  Dokumenty do pobrania: