Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wymianę silników elektrycznych na wydziałach PSK i PSP – Postój Główny

 

Wykaz silników do wymiany na wydziale PSK:

 

 1. Kruszarka gładka 2.102a i 2.102b PSK; Silnik typu 2SIE 315M-6b; 110 kW; 983 obr/min; 500 V – 2 szt.
 2. Silniki kruszarki 2.100a oraz 2.100b PSK; Silnik typu 4Sg 280 S-4; 75 kW; 1445 obr/min; 500 V – 2 szt.
 3. Silniki kruszarki 291a wschód oraz 291b zachód PSK; Silnik typu Se 280 S-4; 75 kW; 1475 obr/min; 500 V – 2 szt.
 4. Silnik napędu przenośnika 2.8; Silnik typu Se 250 M-4; 55 kW; 1440 obr/min; 500 V.
 5. Silnik elektryczny; wentylator 286; Typ: SZUre136r/0; 630 kW; 6000 V.
 6. Silnik elektryczny; wentylator 11M11; Typ: SZDr 128 tsp; 315 kW; 6000 V.
 7. Silnik elektryczny; wentylator 2.160; Typ: SZDr 128 tsp; 315 kW; 6000 V.
 8. Silnik elektryczny; pompa 310; Typ: 2Sg315M-4A; 132 kW; 500 V.
 9. Kompresor IOGp; Typ: SF 250 M-4; 55 kW; 500 V.
 10. Silnik elektryczny; mieszadło 330; Typ: 2Sg315M8A; 75 kW; 500 V.
 11. Silnik elektryczny; mieszadło 230; Typ: 2Sg315M8A; 75 kW; 500 V.
 12. Silnik elektryczny; pompa nadawy 930; Typ: 2SIE 200 L-4; 30 kW; 500 V.

 

Wykaz silników do wymiany na wydziale PSP:

 1. Silnik z podnoszenia suwnicy wsadowej PSP; Silnik typu 2Sg315M06B-Y; 110 kW; 990 obr/min; 500 V.
 2. Silnik jazdy suwnicy wsadowej; Silnik typu 3SG 160L6Vh; 11 kW; 960 obr/min; 500 V.
 3. Silnik elektryczny; skip koksu – 2 szt.; Typ:2Sg225S12/8/6/4; 21 kW; 500 V.
 4. Silniki elektryczne; pompy Warmana C i D – 2 szt.;Typ: 3SIEK280M6C; 75 kW; 500 V.
 5. Silnik elektryczny; wentylator 8A; Typ: 2SIE280S4; 75 kW; 500 V.
 6. Silnik elektryczny; pompa 6A; Typ: 2SIE280S4 ; 75 kW; 500 V.
 7. Silnik elektryczny; pompa 6B; Typ: 2SIE280S4 ; 75 kW; 500 V.
 8. Silnik elektryczny; elewator żużla; Typ: 3SIE180M4; 18,5 kW; 500 V.
 9. Silnik elektryczny; podawacz koksu – 2 szt.; Typ:Se225M12/8/6; 19 kW; 500 V.
 10. Silnik elektryczny; podawacz spieku – 4 szt.; Typ:Se225M12/8/6; 19 kW; 500 V.
 11. Silnik elektryczny; napęd gwiazdy wygarniającej PK1 oraz PK2 – 2 szt.; Typ:3SIE132M6A; 4 kW; 500 V.

 

 ZAKRES PRAC OBEJMUJE:

 

Wariant I: Wymiana silnika – wymiana połówki sprzęgła przez warsztat elektryczny Zamawiającego:

 1. Demontaż silnika z stanowiska.
 2. Transport silnika na wyznaczony warsztat.
 3. Transport nowego silnika na miejsce montażu.
 4. Nałożenie połówki sprzęgła na nowy napęd.
 5. Sprawdzenie wkładek elastycznych na sprzęgle (o ile istnieją).
 6. Montaż silnika i osiowanie.
 7. Wystawienie protokołów pomiarowych z wykonanych czynności pomiarowych (pomiar osiowania + pomiar drgań zespołu napędowego).
 8. Określenie prawidłowego kierunku obrotów.

 

Wariant II: Wymiana silnika – wymiana połówki sprzęgła przez Oferenta:

 1. Demontaż silnika z stanowiska.
 2. Transport zużytego silnika na wyznaczony warsztat.
 3. Demontaż sprzęgła.
 4. Transport nowego silnika na miejsce montażu.
 5. Montaż sprzęgła.
 6. Nałożenie połówki sprzęgła na nowy napęd.
 7. Sprawdzenie wkładek elastycznych na sprzęgle (o ile istnieją).
 8. Montaż silnika i osiowanie.
 9. Wystawienie protokołów pomiarowych z wykonanych czynności pomiarowych (pomiar osiowania + pomiar drgań zespołu napędowego).
 10. Określenie prawidłowego kierunku obrotów.

 

Termin realizacji: Postój Główny czerwiec 2024 r. (10.06-21.06.2024 r.)

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności ofert do 30.06.2024 r.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

Po stronie Oferenta jest zapewnienie transportu silników z miejsca wykonywania usługi do miejsca składowania oraz z miejsca składowania do miejsca wykonywania usługi.

 

Zastrzegamy sobie prawo do wymiany poszczególnych napędów zgodnie z potrzebami i aktualnym stanem magazynowym.

 

Wybranie wariantu współpracy będzie zależne od danej sytuacji na Zakładzie.

 

OBOWIĄZKOWE JEST WYKONANIE WIZJI LOKALNEJ.

PRZEWIDUJE SIĘ TERMIN OD 06.05-13.05.2024 R. PROSI SIĘ O WCZEŚNIEJSZE USTALENIE DATY I GODZINY PRZYJAZDU Z KOORDYNATOREM PRAC.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania – indywidualna wycena dla każdego silnika w każdym wariancie (preferowana forma tabeli).
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Wymiana silników elektrycznych na wydziałach PSK i PSP – POSTÓJ GŁÓWNY (Zp 38660, 38661) należy złożyć
w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 16 maja 2024 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.