Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie wymiany kół zębatych z=110 (ø1344 rys. III/B-039-00) mechanizmu podnoszenia suwnicy wsadowej Q=2x8t.

Zakres prac wraz z uwagami, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Dokumentacja techniczna suwnicy oraz wytypowane silniki pod zabudowę do wglądu w siedzibie HCM S.A. podczas wizji lokalnej.

 

Przewidywany termin realizacji: 10.06.2024 r. ÷ 17.06.2024 r.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Materiały podstawowe, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Części zamienne zabezpieczy HCM S.A.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma gwarancji.
 4. Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 • Pan Zbigniew Kiedos tel. kom. 512 403 432, w godz. 8.00 ÷ 12.00.
 • Pan Jakub Kud tel. kom. 512 403 451, w godz. 8.00 ÷ 12.00.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Wykonanie wymiany kół zębatych z=110 mechanizmu podnoszenia suwnicy wsadowej Q=2x8t (Zp 38550)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 16 maja 2024 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty.
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: