Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 

Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej WLZ 400V i instalacji przyłącza elektroenergetycznego produkcyjno-usługowego na terenie HCM S.A. (budynek kotłowni).

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: JAMP SP. Z O.O. Z WROCŁAWIA

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 06.10.2018

Zakres prac:

 1. Wykonanie pełnej dokumentacji z uwzględnieniem opracowań branżowych projektowej linii kablowej 400V od zestawu złączowo-pomiarowego ZK3a-1PP-X usytuowanego  przy budynku do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego wraz z wyłącznikiem głównym i przeciwpożarowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Długość linii kablowej ok. 50m (rozliczenie wg rzeczywistej długości w oparciu oceny jednostkowe).
 2. Budowa linii kablowej z instalacją na podstawie projektu z punktu 1.
 3. Wykonanie pełnej dokumentacji z uwzględnieniem opracowań branżowych projektowej instalacji obejmującej:

– przyłączenie istniejącej rozdzielnicy 400 VAC

– dobór i dostawę transformatora 400/500 VAC

– przyłączenia projektowanego transformatora do istniejącej rozdzielnicy głównej 500 VAC

– przystosowanie  istniejącej rozdzielnicy głównej 500 VAC do przyłączenia projektowanego transformatora, odłączenie istniejących linii 500 VAC oraz podłączenie jednej z nich jako przyłącze rezerwowe ręczne (blokada mechaniczna zabezpieczona kluczem – zasilaniem z sieci dystrybucyjnej operatora jako podstawowe).

 

W fazie projektu rozważyć należy wykorzystanie  pomieszczeń  istniejącej rozdzielni                       w kotłowni lub przewidzieć adaptację innych na potrzeby zabudowy transformatora.

 1. Budowa instalacji przyłączeniowej na podstawie projektu z punktu 3.
 2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i protokołów pomiarowych w celu przedstawienia OSP Tauron Dystrybucja oraz dokumentów wymaganych w warunkach przyłączeniowych.

 

Przewidywany termin realizacji: październik – listopad 2018 r.

Opracowany projekt musi być zgodny z umową pomiędzy HCM S.A., a TAURON Dystrybucja o przyłączenie nr TDOGL/DJK/2629/18/JK/0928/182/OMP/18 (umowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego podczas wizji lokalnej).

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 20.08.2018 r. godz. 900
 2. 24.08.2018 r. godz. 1000

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Czas realizacji zadania.
 2. Koszt opracowania projektu.
 3. Koszt wykonania przyłącza.
 4. Szczegółowy opis zastosowanego rozwiązania technicznego i aparatury elektrycznej.
 5. Warunki i termin płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
 8. Referencje potwierdzające wykonanie projektów w podobnym zakresie.
 9. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Bronisław JAWOREK tel.(32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Paweł POTEMPA tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 459

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej WLZ 400V i instalacji przyłącza elektroenergetycznego produkcyjno-usługowego na terenie HCM S.A. (budynek kotłowni) (ZP 6593)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 31 sierpnia 2018 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.