Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń produkcyjno-usługowych na terenie HCM S.A.

UWAGA: Odstąpienie od realizacji prac
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 06.10.2018

Zakres prac:

 1. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej natynkowej gniazd. jednofazowych w ilości około 35 szt. i trójfazowych w ilości około 10szt. dobrane odpowiednio do zabudowanych urządzeń.
 2. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia w ilości około 40 szt. (oświetlenie LED).
 3. Zaprojektowanie i wykonanie rozdzielni wewnątrz budynku wraz z aparaturą zabezpieczającą (obwody oświetleniowe i siłowe oddzielnie, wyposażona w licznik energii elektrycznej).
 4. Wykonanie przyłącza kablowego ZK na zewnątrz budynku w celu możliwości zmiany zasilania (Tauron), długość kabla ziemnego do wyłożenia około 10m.
 5. Dokumentacja projektowa i wykonawcza powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami.
 6. Dostawa materiałów oraz urządzeń niezbędnych do wykonania zadania.
 7. Montaż instalacji według projektu.
 8. Uruchomienie, przeprowadzenie prób oraz opracowanie projektów powykonawczych
  z dokumentacją jakościową.
 9. Wykonanie pomiarów elektrycznych i opracowanie protokołów.

 

Przewidywany termin realizacji: październik 2018r

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 16.08.2018r. godz. 1000
 2. 22.08.2018r. godz. 1000

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem kosztów:
 1. prac projektowych,
 2. koszt realizacji projektu (kosztorys wykonawczy wraz z tabelą elementów scalonych),
 3. cen jednostkowych aparatury (opraw, gniazd, przewodów, modułów zabezpieczających itp.) wykorzystanych do realizacji zadania,
 4. dostaw,
  montażu i uruchomienia instalacji,
 1. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego oraz DTR wraz z szkicami instalacji.
 2. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał TYRALLA  tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Łukasz PALIGA tel. (32) 288 84 44 wew. 883, kom. 512 403 461

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń produkcyjno-usługowych na terenie HCM S.A.  (ZP 6783)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 31.08.2018r.  godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.