Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie przeglądów szczegółowych stanu technicznego kominów o wysokości
h= 120 m.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : USŁUGI BUDOWLANE I WYSOKOŚCIOWE „DRABEX” JERZY DRABEK Z BIELSKO-BIAŁA.

Zadanie obejmuje wykonanie przeglądów dla 4 kominów żelbetowych i opracowanie dokumentacji.

Opracowanie dokumentacji przeglądu szczegółowego powinno składać się z:
a) protokołu z wykonanej okresowej kontroli zgodnie z treścią art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,
b) inwentaryzacji (szkic, rysunek, podstawowe dane techniczne i inne)
c) inwentaryzacji uszkodzeń:
– trzonu kominowego (zjazd po całym obwodzie i na całej wysokości komina),
– każdej galerii,
– poszczególnych wew. podestów wsporczych (3 kominy) ,
– stropów (3 kominy),
– przekryć,
– drabin,
– poszczególnych wew. wkładów wentylacyjnych – oględziny zewnętrzne (3 kominy),
– mocowań wkładów wentylacyjnych
– stolarki okiennej i drzwiowej (3 kominy),
– instalacji elektrycznej w tym oświetleniowej,
– instalacji odgromowej,
– innych.
d) dokumentacji fotograficznej uszkodzeń,
e) oceny stanu technicznego,
f) zaleceń i wniosków.

Przegląd powinien być przeprowadzony przez osoby posiadające uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalności.

Przewidywany termin wykonania przeglądów : sierpień/wrzesień 2017 r.
Sprzęt, materiały oraz środki transportu potrzebne do realizacji przeglądów zabezpiecza wykonawca.
W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach 07.08.2017r. – 11.08.2017r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości zadania.
2. Koszt wykonania przeglądów dla poszczególnych kominów.
3. Termin realizacji zadania.
4. Warunki i termin płatności.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Marcin Kaczmarczyk tel. (32) 288 84 44 wew. 530
Pan Dominik Helisz tel. (32) 288 84 44 wew. 530, kom. 510 105 415.
Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „http://www.hcmjj.nazwa.pl/hcm/wp-content/uploads/2017/10/owz-prace-remontowe_0.pdf”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie przeglądów szczegółowych stanu technicznego kominów o wysokości h= 120 m” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 17 sierpnia 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.