Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Regenerację ogniw łańcucha zgrzebłowego T-150mm i T-142 mm

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : „HKS ODRA” SP. Z O.O. Z MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO

Przewidywany zakres prac:
1. Demontaż łańcucha na pojedyncze ogniwa.
2. Czyszczenie strumieniowe łańcucha.
3. Odpalenie zużytych i uszkodzonych ramion ogniw.
4. Szlifowanie krawędzi wycięcia ogniwa.
5. Poprawa otworu pod sworzeń i sworzni (po weryfikacji).
6. Przygotowanie nowych części i wykonanie nowych sworzni.
7. Szczepienie i spawanie zgrzebła.
8. Szlifowanie i wyrównanie lica spoiny.
9. Montaż ogniw w zestawy montażowe po 20 ogniw.

Termin realizacji: sierpień 2017 r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania – należy podać cenę za 1mb wyremontowanego łańcucha (rozliczenie na podstawie faktycznie wykonanych prac).
2. Czas realizacji całości prac.
3. Warunki i czas trwania gwarancji.
4. Warunki i termin płatności.
5. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Zbigniew Kołaczek tel. (32) 288 84 44 wew. 798, kom. 512 403 423
Pan Kukuła Maciej tel. (32) 288 84 44 wew. 242, kom. 502 590 937

Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Regeneracja ogniw łańcucha zgrzebłowego T-150mm i T-142mm” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 17 sierpnia 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.