Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie napraw pęknięć na konstrukcjach oraz spawania pęknięć na torowiskach jezdnych wszystkich urządzeń dźwignicowych (suwnice i wciągniki) na terenie HCM S.A., zgodnie z poniższymi zakresami prac:

Zakres dotyczący napraw pęknięć na konstrukcjach urządzeń dźwignicowych obejmuje:

 1. Opracowanie technologii napraw powstałych pęknięć na konstrukcjach urządzeń dźwignicowych zabudowanych na terenie HCM S.A.
 2. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz zatwierdzenie jej w UDT.
 3. Wykonanie naprawy zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną przez UDT.
 4. Wykonanie wszystkich badań zgodnie z w/w dokumentacją naprawy/
 5. Przedłożenie dokumentacji powykonawczej niezbędnej do odbioru UDT.
 6. Uczestnictwo w odbiorze suwnicy przez UDT.

 

Zakres dotyczący spawania pęknięć na torowiskach jezdnych obejmuje:

 1. Przygotowanie miejsca pęknięcia szyny jezdnej do spawania (odkręcenie klem mocujących, szlifowanie).
 2. Wykonanie spawania szyny jezdnej na torowiskach jezdnych urządzeń dźwignicowych na terenie HCM S.A.
 3. Wyszlifowanie szyny jezdnej po wykonaniu spawania
 4. Wyregulowanie w pionie i poziomie szyny w miejscu spawania, ponowne skręcenie za pomocą klem mocujących.
 5. Wykonanie prób testowych (przejazd urządzenia) w miejsce naprawy.

 

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 25.04.2024 r. godz. 14:00

Termin realizacji prac: 2 lata.

Prace będą wykonywane wg bieżących potrzeb (w momencie powstania uszkodzenia na urządzeniu lub torowisku jezdnym).

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: wtorki i czwartki w godz. 10.30 – 12.30.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu (zwyżka, dźwig)  niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

I. Dla zakresu prac na naprawę pęknięć konstrukcji urządzeń dźwignicowych:

 1. Kosztorys ofertowy (z rozbiciem na wykonanie poszczególnych etapów robót : wykonanie dokumentacji technicznej i jej zatwierdzenie w UDT, naprawy (spawania) w odniesieniu do jednego pęknięcia, wykonania wszystkich badań zgodnie z zatwierdzoną przez UDT dokumentacją techniczna itd.).
 2. Czas realizacji prac (w rozbiciu na wykonanie dokumentacji technicznej i jej zatwierdzenie w UDT oraz prac na obiekcie).
 3. Warunki i forma gwarancji.
 4. Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia
 5. faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 8. Kopię uprawnień UDT.
 9. Referencje.

 

II. Dla zakresu prac na naprawę pęknięć konstrukcji urządzeń dźwignicowych:

 1. Kosztorys ofertowy w odniesieniu do jednego pęknięcia.
 2. Czas realizacji prac – w odniesieniu do jednostki godzinowej.
 3. Warunki i forma gwarancji.
 4. Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia
 5. faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Istnieje możliwość złożenia oferty tylko na jeden z zakresów.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Jakub Kud tel.  kom. 512 403 451, email: jkud@hcm.com.pl, w godzinach 8.00 – 13.00.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Wykonanie napraw pęknięć na konstrukcjach oraz spawania pęknięć na torowiskach jezdnych wszystkich urządzeń dźwignicowych (suwnice i wciągniki) na terenie HCM S.A. (Zp 38111)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 11 kwietnia 2024 r. godz. 1400.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty.
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.