Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: Remontu przęseł nr 4, 8, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23 i 24 oraz podpór nr 4, 12, 13 i 14 estakady północ – południe

 

Zakres prac wraz z uwagami został zawarty w Załączniku nr 1 i nr 2.

 

Przewidywany termin realizacji do końca 2024 r. 

Planowany czas realizacji zadania 6 miesięcy.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

Prace odbywać się będą na czynnym zakładzie.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem z cenami jednostkowymi – (zgodnie z załącznikiem nr 2):
 • w cenie należy ująć wszelką konieczną do wykonania obróbkę stali, taką jak: cięcie, szlifowanie, frezowanie, spawanie itp.
 • w cenie należy ująć prace rusztowań, zwyżek, dźwigów lub podnośników.
 • w cenie należy ująć renowacje łożysk na podporach.
 • w cenie należy ująć koszt zadaszenia tymczasowego zabezpieczającego przed warunkami atmosferycznymi i umożliwiającymi prowadzenie prac w przypadku wystąpienia opadów deszczu lub śniegu.
 • w cenie należy przewidzieć demontaż nie użytkowanych rur biegnących po estakadzie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym
 1. Czas wykonania całości prac wraz z harmonogramem prac.
 2. Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 3. Warunki i czas trwania gwarancji.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 5. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Szymon NIEMIEC kom. 510 105 415 – branża konstrukcyjno – budowlana
 2. Pan Andrzej DULSKI kom. 509 826 077 – branża sanitarna

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Remont przęseł oraz podpór estakady północ – południe (Zp 38200)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 19 kwietnia 2024r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załączniki: