Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont silników elektrycznych – 6 szt.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Partner Serwis z Częstochowy

 

Wykaz silników do remontu:

LP. NR SPAWANY MOC NAPIECIE TYP
1 125-R-66 55 500 V Sf250M4
2 125-P-120 37 500 V Se 225S4
3 335-R-149 55 500 V 4SKg280M6
4 335-R-51 55 500 V 4SKg280M6
5 125-O-37 30 500 V Se 200 L4
6 125-R-80 55 500 V ACM250M-4

 

I. Weryfikacja techniczna silnika:

 1. demontaż silnika,
 2. weryfikacja części elektrycznej silnika,
 3. weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
 4. wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi,
 5. montaż silnika.

 

II. Zakres remontowy silnika:

 1. demontaż silnika,
 2. przezwojenie uzwojeń stojana w klasie F,
 3. wymiana łożysk produkcji FAG lub SKF,
 4. wymiana uszczelnień wysokotemperaturowych,
 5. wymiana osłony wentylatora,
 6. wymiana wału silnika,
 7. wymiana wentylatora,
 8. regeneracja pokryw i opraw łożyskowych (weryfikacja pozostałych części składowych silnika),
 9. regeneracja wału silnika,
 10. wymiana dławic kablowych,
 11. wymiana tabliczki zaciskowej wraz z mostkami łączeniowymi oraz śrubami i podkładkami śrubowymi,
 12. wymiana skrzynki zaciskowej,
 13. wyważenie dynamiczne wirnika, (protokół z wykonania badania),
 14. regeneracja połączeń śrubowych (regeneracja gwintu + wymiana śruby i podkładek śrubowych),
 15. prace potrzebne do przeprowadzenia remontu kapitalnego,
 16. montaż silnika.
 17. próby międzyoperacyjne i końcowe,
 18. wystawienie protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów,
 19. malowanie antykorozyjne,

 

III. Transport

 1. transport do remontu,
 2. transport do HCM S.A.

 

Koszt transportu należy określić do wszystkich jednostek wymienionych w ofercie.

 

UWAGA: W kosztorysie naprawy rewizyjnej (z przedstawionymi kosztami jednostkowymi dla każdego punktu z zakresu) należy uwzględnić każdy silnik
z osobna oraz występujące w nim poszczególne części składowe mechaniczne i elektryczne jeśli dany element w przedmiotowym napędzie nie występuje w pisać  – „nie dotyczy”.

 

UWAGA!

 1. W ofercie należy posługiwać się numerem spawanym silnika.
 2. Należy przedstawić kalkulację dla każdej jednostki osobno wraz z wykazem części, które są potrzebne do wykonania remontu kapitalnego.
 3. Koszt transportu z HCM S.A. i do HCM S.A. należy uwzględnić całościowo dla wszystkich silników.
 4. W kwocie końcowej należy uwzględnić koszt złomu lub zobligować się do zwrotu złomu.
 5. Podać koszt zwrotu silnika w przypadku rezygnacji z remontu jednostki.
 6. Oferent potwierdza, że w przypadku zgody na remont jednostki weryfikacja silnika jest bezpłatna.
 7. Dla nr spawanych 335-R i 135-R uwzględnić:

–   smar wysokotemperaturowy,

–    uszczelnienie (o-ring) wysokotemperaturowe od str.N.

 

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika.

Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty odbioru silnika do remontu.

Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.

 

Przewidywany termin realizacji: luty / marzec 2024 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Oferta powinna zawierać wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższego wariantu i wzory kart pomiarowych.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym wszystkich czynności/dostaw z zakresu I i II oraz odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej dla każdego silnika z osobna i wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
 3. Koszt realizacji remontu dla każdego silnika z osobna (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
 4. Całkowity koszt zwrotu dla każdego silnika z osobna po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
 5. Czas realizacji remontu każdego silnika z osobna (od momentu akceptacji zakresu remontu).
 6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 7. Warunki i forma płatności.
 8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont silników elektrycznych – 6 szt. (Zp 36728)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 8 lutego 2024 r. godz. 1400

 

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.