Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Bieżące wykonywanie remontów, konserwacji i usuwanie awarii na instalacjach sanitarnych w budynkach na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ul. Hutniczej 17 w Miasteczku Śląskim.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: REKO INSTAL Paweł Wtorek z Dąbrowy Górniczej

Orientacyjny zakres prac:

 1. Konserwacja, naprawa lub wymiana armatury i rurociągów instalacji CO kontrola szczelności urządzeń i ich przyłączy oraz likwidacja wycieków z instalacji.
 2. Usunięcie niedomagań i wykonanie regulacji instalacji O (zapowietrzenie, przecieki, cieśnienia robocze, izolacja, mocowania, grzejniki, zawory).
 3. Naprawa lub wymiana grzejników, zaworów grzejnikowych i głowic termostatycznych.
 4. Usuwanie przyczyn niedogrzewania pomieszczeń, uruchamianie niegrzejących grzejników poprzez ich odpowietrzanie, udrażnianie grzejników, gałązek i pionów, odpowietrzanie zładów C.O.
 5. Naprawa lub wymiana, baterii umywalkowych, zaworów czerpalnych, umywalek, zlewów, uchwytów, wężyków elastycznych, zaworków umywalkowych.
 6. Naprawa zaworów regulacyjnych, regulacja przepływu na zaworach podpionowych lub rozdzielaczach.
 7. Czyszczenie lub wymiana filtrów sitowych.
 8. Likwidacja przecieków, wymiana uszczelnień, wymiana skorodowanych, zużytych lub uszkodzonych elementów instalacji.
 9. Zamurowywanie przekuć w stropach i ścianach, uzupełnianie tynku po robotach instalacyjnych.
 10. Wymiana lub miejscowe uzupełnianie uszkodzonej izolacji rurociągów, zabezpieczenie instalacji przed ewentualnym zamarznięciem.
 11. Malowanie uszkodzonych powłok rurociągów, urządzeń i konstrukcji.
 12. Udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych, usuwanie nieszczelności i miejscowych przecieków.
 13. Czyszczenie i udrażnianie kratek ściekowych w pomieszczeniach, syfonów umywalkowych, wpustów, studzienek kanalizacyjnych i chłonnych, odwodnień liniowych oraz czyszczaków na rurach spustowych deszczówki.
 14. Konserwacja wyposażenia sanitariatów: miski klozetowe, sedesy, syfony, odpływy, pisuary, kratki ściekowe, płuczki klozetowe.
 15. Wymiana lub naprawa uszkodzonych lub zużytych elementów instalacji kanalizacyjnych, (rur, kształtek, wpustów) niezależnie od rodzaju materiału, z jakiego są wykonane, włącznie z przekuciem stropu lub ściany oraz naprawa i malowanie pomieszczeń po przekuciach.
 16. Wymiana lub miejscowe uzupełnianie uszkodzonej izolacji rurociągów, zabezpieczenie instalacji przed ewentualnym zamarznięciem.
 17. Awaryjne udrażnianie instalacji kanalizacyjnej.

 

Termin realizacji prac: do dnia 31.12.2024 r.

Uwaga:

Przyjmowanie zgłoszeń o zaistniałych awariach odbywać się będzie pod numerem telefonu podanym przez Wykonawcę.

Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia awarii, zabezpieczy miejsce awarii w sposób uniemożliwiający powiększanie się szkody lub zniszczeń oraz zapobiegający przed dostępem osób trzecich.

Przystąpienie do prac nastąpi niezwłocznie po uzgodnieniu i zatwierdzeniu zakresu prac
do wykonania.

Dokładny termin rozpoczęcia prac na obiekcie, Wykonawca uzgodni z osobą koordynującą pracami ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac, zgodnie z przedmiarem nakładczym – Załącznik nr 1.
 2. Cenę pracy sprzętu, środków transportowych oraz dźwigu.
 3. Oświadczenie firmy o mobilności przystąpienia do prac związanych z usuwaniem awarii w ciągu 4 godz. od zgłoszenia przez HCM S.A. awarii.
 1. Warunki i forma gwarancji.
 2. Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 1. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Michał Urbański  tel. (32) 288 84 44 wew. 542, kom. 512 403 394, email: murbanski@hcm.com.pl

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Bieżące wykonywanie remontów, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ul. Hutniczej 17 w Miasteczku Śląskim” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 8 luty 2024 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: