Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont kapitalny silnika ładowarki ŁK-1

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : TSC SP. Z O.O. Z KIELC.

Przewidywany zakres prac:
– demontaż,
– mycie części,
– weryfikacja części i podzespołów,
– regeneracja podzespołów,
– montaż silnika,
– hamowanie silnika,
– malowanie silnika.
W przypadku wystąpienia podzespołów złomowych takich jak: kadłub, głowica cylindrowa, wał korbowy do zamontowania nowe lub zregenerowane części po wcześniejszym uzgodnieniu i otrzymaniu akceptacji Zamawiającego.

Przewidywany termin realizacji: do dnia 30.09.2017
Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Materiały, sprzęt, montaż/demontaż silnika oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt realizacji całości prac wraz z kosztorysem ofertowym w rozbiciu na ceny jednostkowe.
2. Czas realizacji całości prac.
3. Warunki i forma płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Jerzy Huć tel. (32) 288 84 44 wew.646 kom 512 403 397

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont kapitalny silnika ładowarki ŁK-1. ” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 11.09.2017 r. godz. 12:00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.