Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
Badania pomiaru grubości ścian bocznych, dna oraz leja zbiornika kwasu V=320m3 , nr fabryczny KA/09/1/99, nr ewidencyjny N270900008.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : ENERGODIAGNOSTYKA SP. Z O.O. Z WARSZAWY

Siatka pomiarów, co 1m, sprzęt i materiały potrzebne do badania zabezpiecza Wykonawca.
Siatka pomiarów do uzgodnienia z Zamawiającym.
Po badaniu należy uzupełnić zabezpieczenie antykorozyjne w punktach pomiarowych.
Szacunkowa ilość punktów pomiarowych 550.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Cenę wykonania badania grubości ścian bocznych, dna oraz leja zbiornika wraz z wykonaniem sprawozdania, które jest niezbędne do odbioru – rewizji wewnętrznej zbiornika przez UDT.
2.Czas realizacji zadania.
3.Kserokopię uprawnień do wykonywania tego typu prac.
4.Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: w dni robocze w godz. 8.00 ÷ 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Grzegorz Dudek tel. 32 288 84 44 wew. 544.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Badania grubości ścian bocznych, dna oraz leja zbiornika kwasu” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój 101) w terminie do 14 września 2016 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.