Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna uzyskała pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

Umowa nr 0018/REK/2023 o udzielenie pomocy została podpisana 9 marca 2023 r. Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zgodnie z zawartą umową otrzymała wsparcie w wysokości wnioskowanej kwoty, tj. 100 474 488,94 PLN*.

Krótko o programie

Celem Programu jest udzielnie wsparcia finansowego przedsiębiorstwom energochłonnym, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone z uwagi na dynamiczny wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego w roku 2022. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie całego programu wynosi: 5 064 178 000.00 PLN.

Lista beneficjentów, z którymi zawarto umowy wraz z wysokością przyznanej pomocy jest dostępna na stronach BIP Operatora Programu (NFOŚiGW) i Dysponenta Funduszu (MRiT).

*Kurs euro na dzień podpisania umowy, tj. 9 marca 2023 r.: 4.6836 PLN.
Kurs przyjęty na podstawie Tabeli nr 048/A/NBP/2023 z dnia 9 marca 2023 r., opublikowanej na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego
.