Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.: Wykonanie projektu nowej wentylacji w rejonie kondensatora pieca szybowego oraz zbiorników cynku, topików i zbiornika likwacyjnego

UWAGA: Zakończenie przetargu bez złożenia ofert

 

Zakres prac oraz informacje dodatkowe zostały zawarte w Załączniku nr 1.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Dokumentację należy dostarczyć w formie papierowej (5 egzemplarzy) i elektronicznej (w wersji edytowalnej i do druku).

Po odbiorze prac wszystkie prawa własności dokumentacji przechodzą na Zamawiającego.

 

Ważność oferty: minimum 60 dni

Przewidywany termin realizacji: po podpisaniu umowy

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem, zakresem prac oraz specyfiką pracy Zakładu, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Czas opracowania projektu wraz z harmonogramem.
 2. Koszt opracowania projektu (z wyszczególnieniem kosztów nadzoru autorskiego).
 3. Zakres i warunki sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac w oparciu o przedmiotowy projekt.
 4. Płatność: przelew, minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Okres ważności oferty.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz zapoznaniu się z miejscem i zakresem prac.
 8. Referencje potwierdzające wykonanie projektów w podobnym zakresie.
 9. Oświadczenie, że przedłożona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo– zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Marcin Waloszczyk kom. 512 403 460
 2. Pan Dariusz Krzywoń kom. 512 403 392

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Wykonanie projektu nowej wentylacji w rejonie kondensatora pieca szybowego oraz zbiorników cynku, topików i zbiornika likwacyjnego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 10 maja 2024 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: