Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Instalacji odciągowej z maszyny GOB.

Odciąg należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr F-S 1276.

Dokumentacja do wglądu w siedzibie HCM S.A.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT.
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: P.B.P.P. „PIEC-BUD” Wrocław Sp. z o.o. z Legnicy

Zakres prac obejmuje:

 1. Demontaż złomowy istniejącego odciągu – 970kg.
 2. Dostawa kpl. zestawu wirującego.
 3. Prefabrykacja elementów instalacji wg dokumentacji rysunkowej – 1208kg.
 4. Ustawienie wentylatora, zakotwienie zestawu.
 5. Montaż instalacji odciągowej, podłączenie odciągów do istniejących okapów.

Wentylator należy wykonać ze stali węglowej /St3s i wysokostopowej /1H18N9T/.

Planowany termin realizacji prac: do końca sierpnia 2018r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.       

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

 • Pan Wiesław Cichoń tel. kom. 512403392.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie instalacji odciągowej z maszyny GOB” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura) w terminie do dnia 12.07.2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.