Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont rozrusznika elektrolitycznego TYPU ARWc-6w na wydziale PSK podczas POSTOJU GŁÓWNEGO.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZPRE „JEDLICZE” Sp. z o.o. z Jedlicze

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 12.03.2021 r.

 

Dane:

Typ: TYPU ARWc-6w

nr fabryczny: 111724

rok produkcji: 2010

producent: Dolnośląska Fabryka Maszyn Elektrycznych

 

Zakres prac obejmuje:

I. Demontaż rozrusznika z stanowiska:

 1. Demontaż osłon.
 2. Odłączenie kabla zasilającego i kabli sterowniczych.
 3. Usunięcie roztworu elektrolitycznego.
 4. Wstępne wymycie kadzi.

 

II. Transport rozrusznika do remontu i rozładunek.

III. Weryfikacja:

 

Weryfikacja części składowych rozrusznika:

 

Zakres weryfikacji:

 1. Przegląd elektrod ruchomych (czyszczenie mechaniczne, mycie, suszenie).
 2. Przegląd elektrod stałych (czyszczenie mechaniczne, mycie, suszenie).
 3. Przegląd elektrod sygnalizacyjnych.
 4. Przegląd rur kamionkowych (czyszczenie mechaniczne, mycie, suszenie).
 5. Przegląd płyty izolacyjnej (czyszczenie, mycie, suszenie).
 6. Przegląd styków.
 7. Przegląd izolatorów przepustowych.
 8. Przegląd zespołu napędowego.
 9. Przegląd kadzi (naczynia) – próba szczelności.
 10. Przegląd układu chłodzenia (czyszczenie, mycie, badanie szczelności, jakości spawów
  i stanu degradacji) – próba szczelności.
 11. Weryfikacja części elektrycznych i mechanicznej rozrusznika.

Szczegółowe badania stanu izolacji zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych w tym DTR rozrusznika (próba wytrzymałości elektrycznej izolacji doziemnej), wykonanie prób wytrzymałości elektrycznej oraz sprawdzenie stanu połączeń przewodzących, ocena połączeń spawanych.

12. Wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi – do 2 dnia od demontażu stanowiskowego.

 

IV. Remont rozrusznika w zakresie podstawowym obejmuje:

 1. Wymiana elektrod ruchomych.
 2. Wymiana elektrod stałych.
 3. Konserwacja rur kamionkowych (czyszczenie mechaniczne, mycie , suszenie).
 4. Wymiana płyty izolacyjnej.
 5. Regeneracja kadzi.
 6. Wymiana izolatorów przepustowych.
 7. Remont zespołu napędowego – SER10a wraz z osprzętem.
 8. Wymiana osłon zamykających kadź – wykonanie stal nierdzewna.
 9. Remont układu chłodzenia – wymiana do 50% orurowania (badania radiologiczne po remoncie).
 10. Malowanie antykorozyjne – specjalne o podwyższonej odporności chemicznej.
 11. Wymiana korka spustowego.
 12. Wymiana zaworów w obiegach cieczy – komplet.
 13. Wymiana przelewu elektrolitu.
 14. Wymiana termometru.
 15. Wymiana poziomowskazu.
 16. Wykonanie pomiarów i prób poremontowych (badania stanu elektryczne urządzenia po remoncie).
 17. Wystawienie protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów,
 18. Montaż i zabezpieczenie elementów składowych rozrusznika do transportu.

V. Remont rozrusznika w zakresie rozszerzonym ( prace dodatkowe)obejmuje:

 1. Wymiana rur kamionkowych.
 2. Wymiana styków ruchomych.
 3. Wymiana styków stałych.

VI. Transport rozrusznika po remoncie i rozładunek.

VII. Montaż po remoncie rozrusznika na stanowisku.

 1. Rozładunek w miejscu montażu.
 2. Montaż i kompletacja elementów składowych.
 3. Podłączenie kabli zasilających i sterowniczych
 4. Wykonanie prób po montażu.
 5. Sprawdzenie działania mechanizmów.
 6. Napełnienie roztworem.
 7. Uruchomienie i próby funkcjonalne.
 8. Pomiary kontrolne na stanowisku pracy.

Przewidywany termin realizacji: podczas Postoju Głównego (czerwiec 2021 r.)

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Materiały sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

W ofercie należy przedstawić:

 1. kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu podczas remontu, który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy rozrusznika po zakończeniu robót.
 2. deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu rozrusznika.
 3. deklarację zwrotu wszystkich zdemontowanych/wymienionych części składowych rozrusznika.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej – wzory kart pomiarowych.
 2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta – w zakresie wymagań.
 3. Koszt realizacji zadania w pełnym zakresie operacji i remontu rozrusznika – należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności i dostaw.
 4. Czas realizacji remontu wraz z harmonogramem – max 10 dni roboczych od demontażu stanowiskowego.
 5. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
 6. Warunki i forma płatności.
 7. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
 8. Oświadczenie o:
  a) przeprowadzeniu wizji lokalnej,
  b) wykonaniu rewizji i przedmiarów niezbędnych do realizacji zadania i zapoznaniu się z:
  – miejscem prowadzenia prac,
  – pełnym zakresem prac.
 9. Oświadcza,  że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu a także stwierdza że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 10. Oświadczenie że nie wnosi uwag do zakresu prowadzenia robót.
 11. Zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz zabezpieczy instalacje towarzyszące przed uszkodzeniem podczas realizacji zadani.
 12. Deklaracje o wykonaniu robót na czynnych obiektach technologicznych i instalacji elektroenergetycznych.
 13. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu rozrusznika.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 509, kom. 512 403 453

Pan Ireneusz WYLĘŻAŁEK tel. (32) 288 84 44 wew. 906, kom. 512 403 464

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont rozrusznika elektrolitycznego TYPU ARWc-6w na wydziale PSK – POSTÓJ GŁÓWNY
(Zp 22245)”
należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 3 marca 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.