Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w  konkursie ofert na:

Przegląd i konserwację klimatyzatorów magazynu.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Klima – Went Serwis Jacek Osowiec z Tarnowskich Gór

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 30.11.2018

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 31.10.2018

Zakres robót:

Przegląd i konserwacja 4 klimatyzatorów Mitsubishi PKA-RP35HAL, czynnik R410A 2,2 kg.

Dostęp do jednostek zewnętrznych z drabinki na wysokości około 3,5 m.

 

Przewidywany termin realizacji prac: do 31 sierpnia 2018 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega                  w styczności  z metalami ciężkimi.

Uwaga:

Pracownicy, którzy będą zatrudnieni na terenie HCM S.A. powinni posiadać aktualne badania lekarskie na zawartość metali ciężkich.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Zbigniew Jędruch tel. (032) 2888 444 wew. 542, tel. kom. 512 403 394.

 

Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawców

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać:

 1. Kserokopię „Certyfikatu dla Przedsiębiorców” uprawniającego do wykonywania prac z urządzeniami zawierającymi F-gazy,
 2. Koszt realizacji całości prac wraz z kosztorysem ofertowym poszczególnych klimatyzatorów
 3. Czas realizacji całości prac.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Przegląd i konserwacja klimatyzatorów magazynu” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 20 sierpnia 2018 r. godz. 1200.

 

Zastrzegamy sobie prawo do :

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 • odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac bez podania przyczyn,
 • zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.