Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Przegląd i czyszczenie torowiska jezdnego suwnicy hakowej Q=5T na wydziale PSK.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Firma Wielobranżową „Jardini” Jarosław Strzelecki z Polska Nowa Wieś

Zakres prac obejmuje:

 1. Wyczyszczenie torowiska z zalegającego pyłu suwnicy Q=5T.
 2. Wykonanie inspekcji technicznej torowiska jezdnego suwnicy która obejmuje:
 3. mocowania belek podsuwnicowych, kontrola konstrukcji i stanu mocowania belek podsuwnicowych,
 4. wykonanie pomiarów zużycia belek jezdnych,
 5. kontrola wszystkich połączeń mocowania belek.

Dokumentacja techniczna torowiska do wglądu w wydziale MM.

Planowany termin realizacji prac: lipiec 2018r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.       

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Referencje

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

 • Pan Jakub KUD tel. kom. 512403451, wew. 397.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przegląd i czyszczenie torowiska jezdnego suwnicy hakowej Q=5T na wydziale PSK” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura) w terminie do dnia 28.06.2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.