KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Miasteczku Śląskim, ul. Hutnicza 17, 42-610 Miasteczko Śląskie.

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. We wszystkich kwestiach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Spółki lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rodo@hcm.com.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a) 6 ust. 1 lit. a) RODO, w którym przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody,
w celu uczestnictwa kandydata w przyszłych rekrutacjach lub przekazania danych przez kandydata w przypadku nieprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (rekrutacja nieplanowana) oraz przetwarzania przekazanych przez kandydata danych osobowych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221§1 k.p.,
b) 9 ust. 2 lit. a) RODO, w którym przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii jest dokonywane na podstawie zgody, w celu przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii załączonych przez kandydata w dokumentach rekrutacyjnych,
c) 6 ust. 1 lit. c) RODO w którym przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, wyboru kandydata na stanowisko pracy, podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę,
d) 6 ust. 1 lit. f) RODO, w którym przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. do celu tworzenia formularzy oceny kandydata, przeprowadzenia testów kompetencyjnych.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, podmioty wykonujące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie umowy, a także inne podmioty, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić na podstawie przepisów prawa.

5. Administrator w związku z wdrożeniem systemu informatycznego klasy ERP oraz związaną z tym obsługę serwisową, poprzez podmiot przetwarzający może przekazać Pani/Pana dane osobowe do kraju trzeciego – Sri Lanka. Przekazywanie danych osobowych poza terytorium EOG odbywa się na podstawie art. 26 ust. 2 i 4 dyrektywy 95/46/WE w zw. z art. 46 ust. 5 RODO. – podmiot przetwarzający stosuje w umowach z dalszymi podmiotami przetwarzającymi standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

Odpowiedni poziom ochrony Pani/Pana danych jest gwarantowany poprzez zawarcie przez Administratora z podmiotem obsługującym system informatyczny umowy zawierającej tzw. standardowe klauzule umowne UE.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na którego potrzeby przekazano dane osobowe lub do czasu cofnięcia zgody. W przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 12 m-cy lub do czasu cofnięcia zgody.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
c) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) usunięcia danych osobowych,
f) wniesienia sprzeciwu,
g) przenoszenia danych osobowych,
h) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 2211 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

WAŻNE!

Przekazanie dokumentów rekrutacyjnych stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w tym CV, liście motywacyjnym oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w trakcie oceny potencjału zawodowego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Zgoda ta obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych przepisach prawa (np. zdjęcie, adres zamieszkania, zainteresowania).

Jeżeli w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych zawarte zostały szczególne kategorie danych osobowych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. informacja o stanie zdrowia, rodziny, informacja o niepełnosprawności) oraz/lub wyraża Pan/Pani chęć udziału w kolejnych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie w CV następujących oświadczeń:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od wyrażenia zgody.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłam/em w CV oraz innych załączonych do niego dokumentach.”