Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Zmiana zasilania rozdzielni RS i RO na Wydz. Magazynów

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: JAMP Sp. z o.o. z Wrocławia

Zakres prac:

Etap I:

 1. Opracowanie projektu trasy kablowej od rozdzielni RS w DKJ do RS i RO w Wydziale Magazynów

dwie linie kablowe: YAKY 4×70 o długości ok. 200m każda. Kable należy ułożyć: w ziemi (ok. 120 m; w tym przejścia pod drogami – chodnikami, kanałami kablowymi), wewnątrz budynków i na elewacjach budynków w rurach ochronnych (ok. 80m).

 1. Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania w oparciu o opracowany projekt.

Etap II:

 1. Budowa linii kablowych wraz z elementami trasy kablowej na elewacjach.
 2. Rozbudowa RS 400V w budynku DKJ o 2 odpływy wyposażone w układ pomiarowy półpośredni z licznikami i wyłącznikami.
 3. Adaptacja rozdzielni RS i RO na Wydziale Magazynów
 4. Pomiary, podłączenie i uruchomienie linii kablowych wraz z układami pomiarowymi.
 5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania po zakończeniu Etapu I.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania zadania zabezpieczy Wykonawca.

Przewidywany termin realizacji: do czerwiec 2018r

Termin realizacji uzależniony jest od realizacji innych prac związanych ze zmianą infrastruktury elektroenergetycznej.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego  oraz podany do wiadomości Wykonawcy wyprzedzeniem.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 19.04.2018 r. godz. 1200
 2. 26.04.2018 r. godz. 1200

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym i tabelą elementów rozliczeniowych z podziałem na poszczególne etapy realizacji.

Uwaga: Należy wyszczególnić koszt dostarczenia kabli.

 1. Koszty i warunki sprawowania nadzoru autorskiego.
 2. Czas wykonania całości zadania z podziałem na poszczególne etapy realizacji.
 3. Zobowiązanie się Wykonawcy do wykonania całości prac w wyznaczonym terminie  wraz z przedstawieniem harmonogramu prac i dostaw.
 4. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
 5. Warunki i forma płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Branża elektryczna:

Pan Bronisław JAWOREK tel.(32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Paweł POTEMPA tel. (32) 288 84 44 wew. 734, kom. 512 403 459

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Zmiana zasilania rozdzielni RS i RO na Wydz. Magazynów (ZP 6334)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 8 maja 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/
Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.