Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Zmiany tras kabli teletechnicznych.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PROZBYT z Radzionkowa

 

Zakres prac obejmuje:

1. Założenie muf + przedłużenie kabli światłowodowych o ok. 220m każdy na trasach:

a) trasa PWZ – SO41 – 24J / 12 złącz,

b) trasa PWZ – SO22 -72J / 48 złącz,

c) trasa PWZ – Kadm – 48J / 24 złącz,

d) trasa PWZ – SO43 – 12J / 12 złącz.

2. Wymiana kabla światłowodowego punkt – punkt:

a) trasa PWZ – PWZ-2 – 12J / 4 złącza – długość ok.270m,

b) trasa PWZ – SO24 – 12J / 12 złącz – długość ok.120m.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.     

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania w/w zakresu prac.
 2. Koszt wykonania pomiarów po wykonanych pracach.
 3. Czas realizacji prac.
 4. Oświadczenia o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 5. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych pozycji obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 6. Warunki gwarancji.
 7. Warunki płatności.
 8. Referencje

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Jan Budny tel. 32 / 2 888 444 wew. 700.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Zmiana tras kabli teletechnicznych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 21 listopada 2019 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.