Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.: Zakup i zabudowa nowej prasy na Odchlorowaniu

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 30.04.2021 r.

 Wydajność 320 m3/dobę. Gęstość pulpy od 1,2 do 1,7 g/cm3.

Zakres prac i dostaw:

 1. Dobór stosownej prasy do podawanych parametrów w zapytaniu.
 2. Wykonanie projektu zabudowy nowej prasy na odchlorowaniu.
 3. Demontaż starej prasy wraz z instalacją i armaturą.
 4. Zabudowa nowej prasy wraz z instalacją i armaturą.
 5. Uruchomienie nowej prasy.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Przewidywany termin realizacji: po podpisaniu umowy.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz ze szczegółowym kosztorysem.
 2. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego oraz DTR wraz z szkicami instalacji.
 3. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 7. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 8. Zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz zabezpieczenia instalacji towarzyszących przed uszkodzeniem podczas realizacji zadania.
 9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Tomasz ROHRBACH  tel. (32) 288 84 44 wew. 490, kom. 512 403 421

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Zakup i zabudowa nowej prasy na odchlorowaniu należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 2 kwietnia 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.