Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Zakup i montaż bramy szybkobieżnej w ilości 2szt.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : WINGDOOR SP. Z O.O. SP.K. Z TARNOWSKICH GÓR.

Zakres prac:
1. Dostawa wraz z montażem 2 bram do otworów o wymiarach:
a) szerokość 3670 mm, wysokość 3655 mm.
b) (wymiary w przybliżeniu) szerokość 3670 mm, wysokość 3020 mm.
2. Doprowadzenie zasilania do central sterujących z istniejącej rozdzielni elektrycznej ok. 5 i 40 m.

Częstotliwość użytkowania bram ok. 30 razy na dobę. Bramy powinny być wyposażone w sterowanie z dwóch stron.
Przewidywany termin realizacji: kwiecień 2017 r.
Dokładny termin realizacji zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do składania ofert Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac.
2. Czas realizacji całości prac.
3. Warunki i forma płatności.
4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Krzysztof Nowak tel. kom. 512 403 391, Zbigniew Jędruch tel. wew. 542.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta – PRI – Zakup i montaż bramy szybkobieżnej w ilości 2szt.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 17 marca 2017 r., godz. 12.00

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.