Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie nowej dmuchawy dla Wydziału Pieca Szybowego.

UWAGA: Przedłużono termin składania ofert do: 05.05.2017 r.

Parametry dmuchawy zostały określone w Załączniku nr 1.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.
Na etapie ofertowania możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym.
2. Harmonogram prac.
3. Warunki i forma płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Jakub Hajda tel. (32) 288 84 44 wew. 697, kom. 502 590 953
e- mail: jhajda@hcm.com.pl

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę z dopiskiem „Oferta – PRI – Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie nowej dmuchawy dla Wydziału Pieca Szybowego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 14 kwietnia 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki:

zalacznik_nr_1_zakres_prac_21