Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Zakup, dostawę i wymianę nowego wciągnika wraz z belką jezdną na Wydziale PSK (nad wentylatorem NEU 156)

 

Zakres prac oraz informacje dodatkowe zostały zawarte w Załączniku nr 1.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca

 

Przewidywany termin realizacji: do końca 2023 r.

 

Ważność oferty minimum 60 dni.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz ze szczegółowych kosztorysem ofertowym oraz tabelą elementów rozliczeniowych.
 2. Czas wykonania całości prac oraz harmonogram prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Okres ważności oferty.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się ze specyfikacją i warunkami pracy na Wydziale PSK.
 7. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 8. Referencje oraz kopie uprawnień potwierdzających zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie w godz. 6 00 – 14 00 udzielają:

 1. Branża mechaniczna – Pan Jakub KUD tel. (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451
 2. Branża elektryczna – Pan Adam PIONTEK tel. (32) 288 84 44 wew. 906; kom. 512 403 464

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – RRI – Zakup, dostawa i wymiana nowego wciągnika wraz z belką jezdną na Wydziale PSK (nad wentylatorem NEU 156)należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 23 czerwca 2023 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: