Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Zabudowę rurociągu instalacji podciśnieniowej centralnego odkurzania na hali PSP. Projekt + realizacja

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: GLIVENT Łukasz Gaweł z Piekar Śląskich

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości spraw zabezpieczy Wykonawca.

 

Termin realizacji prac: II – III kwartał 2023 r.

Ważność oferty minimum 30 dni.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem kosztów opracowania projektu oraz realizacji prac.
 2. Kosztorys szczegółowy prac i materiałów składających się na wykonanie zadania.
 3. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac.
 4. Szczegółowy opis techniczny zastosowanych rozwiązań.
 5. Okres ważności oferty.
 6. Warunki i forma płatności.
 7. Warunki i czas trwania gwarancji.
 8. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 9. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 10. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Łukasz Piełka tel.(32) 288 84 44 wew. 556, kom. 512 403 388
 2. Pan Marcin Banasz tel. (32) 288 84 44 wew. 746, kom. 882 354 472

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Zabudowa rurociągu instalacji podciśnieniowej centralnego odkurzania na hali PSP” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 3 lutego 2023 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.