Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. Hutnicza 17, 42-610 M I A S T E C Z K O    Ś L Ą S K I E tel.:  0 … 32 / 2 888 444, fax.: 0 … 32 / 2 888 333; 2888 885 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą:

 

ZABUDOWA LINII DO PRODUKCJI DWU TONOWYCH BLOKÓW CZYSTEGO CYNKU I STOPÓW CYNKU Z ALUMINIUM” NA WYDZIALE PIECA SZYBOWEGO NA TERENIE HUTY CYNKU „MIASTECZKO ŚLĄSKIE” SPÓŁKA AKCYJNA.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: AMK Kraków S.A.

 

Orientacyjny zakres robót obejmuje:

  1. wydłużenie istniejącej hali ORC II o dwa moduły o łącznej długości 9,5 m w kierunku północnym,
  2. wybudowanie Odlewni Bloków (wlewków) Cynku – przylegającej do północnej ściany wydłużonej hali ORC II,
  3. rozbiórka (do przeniesienia) i ponowna zabudowa hali magazynowo – warsztatowej wzdłuż północnej ściany nowej hali Odlewni Bloków,
  4. wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z placami i drogami na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
  5. wykonanie, dostawa i montaż maszyn i urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej.

Wymagany termin wykonania zadania: do końca miesiąca grudnia 2021 roku.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Dziale Remontów i Inwestycji Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. Dokumentację (w wersji elektronicznej wraz przedmiarami) po potwierdzenie dokonania przelewu kwoty 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na rachunek bankowy: Bank Pekao S.A.  83 1240 6292 1111 0010 4121 3789

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych).

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego w Kancelarii Ogólnej (registratura): Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna, ul. Hutnicza nr 17

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 31.01.2020 godz. 11:00

UWAGA: OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 31.01.2020 o godz. 12:00

Termin składania ofert: do 10.01.2020 r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2020 r. o godz. 1200.

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami w godzinach 800 – 1400 :

mgr   inż. Andrzej Uliszak  – tel.: 32 / 288 84 44  w. 560, kom.: 663 789 847

mgr inż. Mirosław Bichalski – tel.: 32 / 288 84 44  w. 850, kom.: 512 403 438

 

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

 

W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na warunkach ujętych w SIWZ.

 

Kryteria wyboru ofert:

  • Cena                      –    85 %
  • Termin wykonania –    15 %