Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w  konkursie ofert na wykonanie:
Wzorcowania n/w przyrządów elektrycznych:
1.Kalibrator liczników energii elektrycznej PITE 355IT nr fabr. 351130108.
2.Miernik parametrów instalacji elektrycznej SONEL MPI-502AE1666.
3.Sekundomierz TS-1 nr fabr. 700709.
4.Multimetr CHAUVIN ARNOUX C.A. 962 nr fabr. 64878.

5.Miernik rezystancji izolacji SONEL MIC 2510 nr fabr. 940213.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY; ENERGETYCZNE SYSTEMY POMIAROWE SP. Z O.O. Z BIAŁYSTOK.

Zakres prac obejmuje :
– wydanie świadectw wzorcowania zawierających odniesienie do wzorców jednostek miar i wyniki pomiarów,
– transport przyrządów do i z legalizacji (osobisty bądź kurierem).
Wskazany czas realizacji usługi: do 5 dni roboczych od daty dostarczenia przyrządów do siedziby.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
  – posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
  – dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
  – posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania usługi.
2.Potwierdzenie czasu realizacji usługi lub własna propozycja.
3.Warunki i termin płatności.
4.Kserokopie uprawnień uprawniających do wykonania tego typu prac.
5.Formy i koszty transportu sprzętu do naprawy.
 Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela :
–    Pan Rafał Tyralla tel. wew. 953, tel. kom. 512 403 453.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wzorcowanie przyrządów elektrycznych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura  pokój 101) w terminie do dnia  15 listopada 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.