Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Wzorcowania i legalizacji nw. przyrządów elektrycznych:

 1. Miernik rezystancji izolacji SONEL MIC-2510, nr fabryczny 940213.
 2. Miernik parametrów instalacji elektrycznych SONEL MPI-502, nr fabryczny AE1666.
 3. Kalibrator liczników energii elektrycznej PITE 3551T, nr fabryczny 3551130108.
 4. Multimetr CHAUVIN ARNOUX C.A.962, nr fabryczny 64878.
 5. Sekundomierz TS-1, nr fabryczny 700709.
 6. Miernik małych rezystancji MMR-620, nr fabryczny 322781.

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Energetyczne Systemy Pomiarowe Sp. z o.o. z Białystok

Koszt transportu przyrządów pomiarowy z i do legalizacji po stronie Wykonawcy.

Z przeprowadzonej legalizacji przyrządów pomiarowych Wykonawca wystawi świadectwa legalizacji, które będą podstawą do wystawienia faktury.

 

Przewidywany termin realizacji zadania: II kwartał 2022 r.  

Dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania legalizacji każdego z przyrządów z osobna.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Stosowne uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Rafał OCHMAN tel. 2 888 444 wew. 953, tel. kom. 512403453, email: rochman@hcm.com.pl

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wzorcowanie i legalizacja przyrządów elektrycznych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 22 marca 2022 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.