Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na Wymianę ślimaka przenośnika ślimakowego nr 4 (skośnego).

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Sp. z o.o. z Legnicy

 Zakres prac wraz z uwagami zawarty został w Załączniku nr 1.

 Przewidywany termin realizacji: 15-23 czerwiec 2024 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania zadania dostarczy Wykonawca.

Wymienione części zamienne zapewnia Zamawiający.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 • Koszt realizacji całości zadania.
 • Czas realizacji prac.
 • Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 • Warunki i czas trwania gwarancji.
 • Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania
  się z specyfiką i warunkami pracy na wydziale ORO
 • Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo
  -zakończeniowe.

 Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udziela: Pan Denis ALEKSA kom. 883 845 143

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 • posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Wymiana ślimaka przenośnika ślimakowego nr 4 (skośnego) (Zp 37570) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 5 maja 2024 r.

 Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru oferty.
 • negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 • odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

Załacznik-nr-1_zakres prac