Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wymianę instalacji wewnętrznej sprężonego powietrza mokrego i suchego Namiarowni PSP stanowiących piony zasilające poszczególnych poziomów wraz z armaturą odcinającą –  Postój Główny.

UWAGA: Zakończenie przetargu bez złożenia ofert

Zakres prac wraz z uwagami został zawarty w Załączniku nr 1.

 Przewidywany termin realizacji : w czasie postoju głównego w terminie 12.06.2023r. ÷ 23.06.2023r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega
w styczności z metalami ciężkimi.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

-Pan Andrzej Dulski tel. (32) 288 84 44 wew. 836 tel. kom. 509 826 077,        

-Pan Marcin Waloszczyk tel. (32) 288 84 44 wew. 543, kom. 512 403 460.

 Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – RRI – Wymiana instalacji wewnętrznej sprężonego powietrza mokrego i suchego Namiarowni PSP – POSTÓJ GŁÓWNY 2023 (Zp 32791)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 26 maja 2023 r. godz. 1400 .

 Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki:

Załacznik-nr-1-zakres-prac