Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wymiana źródeł izotopowych

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: INTROL – ENERGOMONTAŻ Sp. z o.o. z Chorzowa

Zakres prac:

 1. Dostarczenie i wymiana źródeł izotopowych Co-60 o aktywności 3,7 GBq – 2 szt.
 2. Demontaż i utylizacja dotychczasowych źródeł izotopowych Co-60 o aktywności nominalnej 3,7 GBq – 2 szt.
 3. Wymiana wsporników mocujących pojemniki ze źródłami oraz odbiorniki wraz z układami regulacyjnymi – 2szt.
 4. Kalibracja izotopowych sygnalizatorów poziomu ISP-01 – 2 szt.
 5. Wykonanie badania szczelności źródeł promieniowania jonizującego – 2 szt.
 6. Wykonanie pomiarów mocy dawki promieniowania jonizującego – 2 szt.

 

Termin realizacji: po otrzymaniu zamówienia

Dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Czas wymiany powinien być skrócony do niezbędnego minimum, z uwagi na fakt, iż prace wykonywane będą na pracującym ciągu technologicznym – podgrzewacze koksu pieca szybowego.

Prace na drugim układzie dozwolone po zakończeniu prac na pierwszym układzie.

Wymagane, aby firma posiadała odpowiednie uprawnienia związane z pracami przy źródłach promieniowania.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Przed przystąpieniem do składania oferty, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac (usługa wraz z materiałem).
 2. Czas realizacji prac wraz z harmonogramem.
 3. Szczegółowy opis rozwiązania technicznego wraz ze szkicami.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 7. Oświadczenie o kompletności oferty celem wykonania pełnego zakresu prac.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Jan BUDNY tel. (32) 288 84 44 wew. 700

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana źródeł izotopowych (ZP 7495)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 30 lipca 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.