Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wymiana zasuw w komorze oraz renowacja rurociągu wody pitnej DN 500 bezwykopową metodą RELINING na terenie kompleksu Lasów Państwowych

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PWiK z Bytomia.

Termin realizacji: czerwiec 2018 w czasie trwania postoju głównego

Zakres prac, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane prace.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 18.04.2018 r. w godzinach 8:00 do 13:00.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac.
 2. Kosztorys ofertowy.
 3. Czas realizacji prac.
 4. Harmonogram prac.
 5. Warunki i forma płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Referencje potwierdzające należyte terminowe wykonanie podobnych robót w zakładach przemysłowych.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

 • Pan Marcin Nowak tel. 32/ 2888444 wew. 658; kom 512 403 452.
 • Pan Tomasz Kałmuk tel. 32/ 2888444 wew. 958; kom 512 403 472.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wymiana zasuw w komorze oraz renowacja rurociągu wody pitnej DN 500 metodą reliningu wraz z armaturą” należy złożyć  w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura) w terminie do dnia 23.04.2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: