Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wymianę zasuw DN 200 – 2 sztuki na instalacji wody chłodniczej (rejon byłego zbiornika wieżowego) – Postój Główny.

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert bez podania przyczyn

 

Zakres prac został zawarty w Załączniku nr 1.

 

Przewidywany termin realizacji: wrzesień 2022 r. podczas Postoju Głównego

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

Materiały (rury, kołnierze oraz zasuwy) do wykonania zadania dostarczy Zamawiający, natomiast materiały pomocnicze (śruby, podkładki, nakrętki, uszczelki) do wykonania zadania, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac.
 2. Czas realizacji całości prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania przedstawionego zakresu, a także że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Marcin NOWAK tel. 32 / 2 888 444 wew. 658, tel. kom. 512 403 452

Pan Tomasz KAŁMUK tel. 32 / 2 888 444 wew. 958, tel. kom. 512 403 472,

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana zasuw DN 200 – 2 sztuki na instalacji wody chłodniczej (rejon byłego zbiornika wieżowego) – POSTÓJ GŁÓWNY (Zp 29046)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 28 czerwca 2022 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty.
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: