Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wymianę wyposażenia i remont komór Elektrofiltra Suchego (E-FILTR 19/6/3X9/0,3 rys. 1-3077

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PREMONT Sp. z o.o. z Katowic

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 02.03.2021 r.

Zakres prac  – Załącznik nr 1.

 

Rzeczywisty zakres do powyższego zakresu prac zostanie sprecyzowany na początku postoju remontowego wg. rzeczywistych potrzeb.

 

Prace remontowe przebiegają na wysokości od poz. +0,00 m do poz. +25,00 m

 

Dokumentacja rysunkowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

Przewidywany termin realizacji: Postój Główny czerwiec 2021 r. –  12 dni kalendarzowych.

 

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z szczegółowym zakresem remontu, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z  specyfiką pracy Wydziału .

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają Panowie:

 • Piotr Wacławek tel. 32 / 2 888 444 wew. 840, tel. kom. 512 403 441,
 • Zdzisław Śliwa tel. wew. 698, tel. kom. 512 403 422.
 • Grzegorz Dudek tel. wew. 544, tel. kom. 512 403 430.

 

Materiały podstawowe (kształtowniki stalowe, blachy, wykładziny) oraz części zamienne wyposażenia wewnętrznego pól zabezpiecza Zamawiający (dotyczy pkt.2 Pozostałe prace remontowo-mechaniczne).

Materiały pomocnicze, sprzęt oraz transport wewnętrzny zabezpieczy Wykonawca.

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Cenę wykonania remontu dla każdej pozycji remontowej, która stanowi sumę wartości wycenionych poszczególnych elementów wchodzących w zakres całego zadania. Każdy z elementów winien stanowić odrębną wycenę, która będzie podstawą do ustalenia ostatecznego wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku rezygnacji (lub odstąpienie) z wykonania danego elementu, w tym cenę odrębną wycenę wykonania remontu dla punktu 1 i 2 zakresu prac.
 2. W ofercie dotyczącej punktu 2 należy podać cenę za:

– ustawienie 1 pola,

– wymianę 1 mb wymienionego łańcucha,

– remont 1 celki,

– remont 1 osłony mechanizmu otrzepującego,

– 1 metr bieżący spawu,

– wymianę 1 tony konstrukcji,

– wymianę 1m2 izolacji – materiał zabezpiecza Oferent.

 1. W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych rozliczenie prac nastąpi wg ustalonej pomiędzy stronami ceny ryczałtowej, lub na zasadach przeliczenia wynikającego z kwoty wyceny poszczególnego elementu.
 2. Pomocniczo prosimy o podanie stawki roboczogodziny która winna zawierać: materiały pomocnicze tj. gazy techniczne , elektrody na spoiny szczepne , lekki sprzęt montażowy, koszty pośrednie , zysk i koszty zakupu materiałów pomocniczych.

Prace mechaniczne niemożliwe do ustalenia na etapie ofertowania rozliczane będą wg. rzeczywiście przepracowanych godzin.

 1. Czas realizacji dla poszczególnych zakresów prac będący podstawą do sporządzenia harmonogramu oraz propozycję własnego harmonogramu dla zaoferowanego zakresu prac.

W harmonogramie prac remontowych należy zsynchronizować prace własne z pracami innymi oraz uwzględnić czas niezbędny do piaskowania wlotów i ścian komór Elektrofiltra Suchego.

 1. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznaniu się z warunkami pracy.
 2. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 3. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych pozycji obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 4. Warunki gwarancji.
 5. Warunki płatności.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1.   posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2.   dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3.   posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI Wymiana wyposażenia i remont komór  Elektrofiltra Suchego (E-FILTR 19/6/3X9/0,3 rys. 1-3077)- Postój Główny” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna)   w terminie do 26 lutego 2021 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
 4. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 5. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

 

Załącznik: