Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.: Wymiana wyłożenia ceramicznego szybu pieca

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Polska Ceramika Ogniotrwała Serwis S.A. z Żarowa

 

Zakres prac:

Modernizacja wymurówki Pieca Szybowego oraz komory przejściowej – zakres prac został podzielony na dwa etapy realizacji:

Etap I: Prace do przeprowadzenia przed postojem:

 1. Wykonanie konstrukcji zawieszenia sklepienia z powierzonego materiału rys. 08-1078/56.
 2. Wykonanie szalunku sklepienia pieca wraz z otworami na punkty pomiaru wsadu oraz termoparę.
 3. Zawieszenie kształtek ceramicznych HN 219.

Etap II: Prace  realizowane podczas głównego postoju remontowego Czerwiec 2024 r.:

 1. Demontaż oraz ponowny montaż urządzeń zasypowych pieca 2×16800 kg. wg rys. 08-220-044C.
 2. Demontaż oraz montaż punktów pomiaru wsadu z zamknięciami 2×190 kg. wg rys. III/A-260-00.
 3. Demontaż do ponownego montażu instalacji powietrza peryferyjnego.
 4. Demontaż i montaż pokrycia stalowego szybu pieca 7217 kg wg rys. III/A-244-04.
 5. Demontaż starego sklepienia, eksport gruzu; eksport elementów stalowych.
 6. Wypalenie włazów do ewakuacji gruzu z szybu pieca wg potrzeb.
 7. Wykonanie udokumentowanego pomiaru osiowości oraz poziomu szybu pieca względem suwnicy wsadowej.
 8. W razie potrzeby korekta ustawienia szybu pieca z wymianą dylatacji pomiędzy szybem, a pancerzem pieca wg rys. III/A-244-04 (wymagana odrębna wycena).
 9. Wymiana wsporników wymurówki 5840 kg wg rys. 08-1078-14a.
 10. Wymiana dna szybu pieca 417 kg wg rys. 08-1078-8.
 11. Wykonanie podestu lub rusztowania w szybie pieca zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, przedstawienie technologii wykonania.
 12. Zaszalowanie i wybetonowanie podstawy wymurówki pieca 7 t wg rys. PCO298-01.
 13. Wykonanie wymurówki szybu pieca zgodnie z dokumentacją 80 t wg rys. III/A-284-00 oraz III/A-146-01.
 14. Wymurowanie ścianki zewnętrznej stropu 25 m2 wg rys. III/A-284-00.
 15. Montaż przygotowanego szalunku wraz z konstrukcją stalową.
 16. Betonowanie sklepienia.
 17. Zamurowanie okien szybu pieca.
 18. Naprawa części stalowej progu między szybem pieca a kondensatorem.
 19. Wymurowanie komory przejściowej ok. 22 t wg rys. 08-1078/57.
 20. Demontaż do ponownego montażu pokrycia stalowego komory przejściowej lub wymiana.
 21. Wymiana konstrukcji sklepienia komory przejściowej 1426 kg wg rys. 08-1078-26.
 22. Zawieszenie kształtek ceramicznych HN 219 93 szt. i wykonanie szalunku wg rys. 08-1078/58.
 23. Betonowanie sklepienia komory przejściowej (ustalić max. czas betonowania na 6-7 godzin).

 

Dla celów realizacji przedmiotowego zadania stal, ceramikę oraz drewno na szalunki zapewnia Zamawiający, pozostałe materiały sprzęt oraz środki transportu zapewnia Wykonawca.

W trakcie wizji lokalnej po podpisaniu potwierdzenia o poufności zostanie udostępniona dokumentacja rysunkowa, która jest wymagana do przygotowania oferty.

 

Na potrzeby prowadzenia prac przygotowawczych, Wykonawcy zostanie wyznaczone miejsce do wykorzystania – wyznaczona część hali warsztatowej Wydziału Remontów.

Ważność oferty: minimum 60 dni

 

Terminy realizacji:

Etap I:  prace przygotowawcze – maj/czerwiec 2024 r.

Etap II:  max.  12 dni  kalendarzowych w czasie trwania Głównego Postoju Remontowego Czerwiec 2024 r.

Dokładny termin postoju zostanie podany do wiadomości Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

W celu zapoznania się z miejscem, przedmiotem prac oraz specyfikacją pracy Zakładu Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 

 1. 18.04.2024 r. godz. 1000
 2. 23.04.2024 r. godz. 1000

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym.
 2. Czas wykonania całości prac wraz harmonogramem.
 3. Płatność: przelew, minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Okres ważności oferty.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz zapoznania się z miejscem i zakresem prac.
 7. Referencje potwierdzające wykonanie projektów w podobnym zakresie.
 8. Oświadczenie, że przedłożona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo– zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Marcin Czapla tel. (32) 288 84 44 wew. 939; kom. 512 403 475
 2. Pan Jarosław Piela tel. (32) 288 84 44 wew. 371

Branża technologiczna Pan Łukasz Piełka tel. (32) 288 84 44 wew. 556; kom. 512 403 388

Branża mechaniczna Pan Dariusz Krzywoń tel. (32) 288 84 44 wew. 797

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Wymiana wyłożenia ceramicznego szybu pieca” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 26 kwietnia 2024 r. godz. 1400.

 

 Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.