Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wymianę uszkodzonych koryt wodorozdziału na chłodni wody chłodniczej PS – Postój Główny

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: WOD-PRZEM Sp. z o.o. sp.k. z Torunia

Zakres prac wraz z uwagami zawarty został w Załączniku nr 1.

Ilość koryt do wymiany zostanie określona 14 dni przed planowanym terminem wymiany.

 

Termin realizacji: Postój Główny czerwiec 2023 r. (12.06-23.06.2023 r.)

Czas realizacji 3 dni kalendarzowe.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności ofert do 30.06.2023 r.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

Wszystkie materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania prac dostarcza Wykonawca.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości zadania. W ofercie należy podać cenę za demontaż, wykonanie oraz zabudowę 1 szt. koryta wodo rozdziału.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji – Zamawiający wymaga 5 letniej gwarancji na wykonane prace.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta jest kompletna do zrealizowania przedstawionego zakresu prac, a także stwierdza że jest ona pełna i obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

 Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udzielają Panowie:

 1. Tomasz KAŁMUK tel. 32 / 2 888 444 wew. 958, tel. kom. 512 403 472,
 2. Marcin NOWAK tel. 32 / 2 888 444 wew. 658, tel. kom. 512 403 452,

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana uszkodzonych koryt wodorozdziału na chłodni wody chłodniczej PS – POSTÓJ GŁÓWNY (Zp 32410) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 14.04.2023 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: