Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na Wymianę torowiska stanowiska remontowego urządzeń zasypowych na wydziale Pieca Szybowego.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Zakład Usług Budowlanych „FER-BUD” Tadeusz Kalinowski z Miasteczka Śląskiego

Zakres prac wraz z uwagami, przedstawia Załącznik nr 1.

 

Przewidywany termin realizacji zadania: do dnia 16.12.2022 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony przed podpisaniem zamówienia.

Termin może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

Utylizacja powstałego gruzu po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zapewni stałego przedstawiciela  do nadzorowania prac.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.       

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają Panowie:

 1. Dariusz Krzywoń tel. kom. 512 403 392
 2. Marcin Waloszczyk tel. kom. 512 403 460.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wymiana torowiska stanowiska remontowego urządzeń zasypowych na wydziale Pieca Szybowego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 15 listopada 2022 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: